strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem
Strona główna Aktualności Kontakt

Aktualności

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Specjalności ZJiŚ i ZJŚiR

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe    Znajdź nas na Facebooku
english

II Konferencja Młodych Naukowców
I
Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem - 2014

Karpacz, 6-7 listopada 2014 r.
Tematyka konferencji
  Hasłem przewodnim konferencji było zarządzanie środowiskiem. Przez zarządzanie środowiskiem rozumie się wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do środowiska, jako systemu zarządzanego i jego poszczególnych komponentów (powietrza, wody, gleby itp.). Innymi słowy, jest to zarządzanie, którego przedmiotem jest środowisko bądź też zarządzanie jego użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem.

  Współcześnie rozumiane zarządzanie środowiskiem jest pojęciem interdyscyplinarnym, integrującym wiele aspektów, wśród których do najważniejszych można zaliczyć aspekty: przyrodnicze, prawne, ekonomiczne, techniczne i etyczne, a także aspekty związane z odpowiedzialnym zarządzaniem.

  Celem konferencji jest integracja młodych naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju zrównoważonego, a także zachęcenie osób z różnych środowisk do współpracy i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, prowadzących badania związane z nowym paradygmatem rozwoju.

  Pierwsza konferencja z cyklu „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem” odbyła się w listopadzie 2013 r. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy.

Obszary tematyczne
  Przyrodniczy wymiar zrównoważonego rozwoju Prawny wymiar zrównoważonego rozwoju Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju
  • funkcjonowanie obszarów chronionych, w tym w szczególności obszarów Natura 2000,
  • wykorzystanie zasobów naturalnych,
  • zagrożenia środowiskowe,
  • zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym,
  • wpływ różnych sektorów gospodarki na środowisko przyrodnicze,
  • rolnictwo ekologiczne.
  • aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym,
  • planowanie przestrzenne w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  • instrumenty prawne zarządzania środowiskiem,
  • organizacja systemu zarządzania środowiskiem,
  • dostęp do informacji o środowisku,
  • zasady prawa ochrony środowiska,
  • partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie środowiska.

  • finansowanie ochrony środowiska,
  • instrumenty zarządzania środowiskiem,
  • wycena środowiska przyrodniczego i jego elementów,
  • analiza korzyści i kosztów w ochronie środowiska,
  • polityka ekologiczna i jej cele,
  • wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
  • ekoturystyka,
  • ekologistyka.
  Techniczny wymiar zrównoważonego rozwoju Filozoficzny wymiar zrównoważonego rozwoju Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialne zarządzanie
  • inżynieria ochrony środowiska,
  • monitoring środowiska,
  • energetyka odnawialna,
  • budownictwo energooszczędne,
  • ocena cyklu życia.
  • filozoficzne aspekty rozwoju zrównoważonego,
  • etyka środowiskowa,
  • koncepcja homo oeconomicus i homo sustinens,
  • aksjologiczne podstawy ochrony środowiska,
  • rozwój myśli ekologicznej,
  • ewolucja pojęcia rozwoju zrównoważonego.
  • nowe kierunki w zarządzaniu,
  • jakość życia i jakość życia w miejscu pracy,
  • rozwój organizacyjny oraz ciągłe doskonalenie, w tym: znormalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, itd.),
  • zarządzanie środowiskowe i zarządzanie ryzykiem,
  • społeczna odpowiedzialność, organizacji oraz zrównoważony rozwój organizacji,
  • kształtowanie relacji z interesariuszami: (klientami, właścicielami, pracownikami, kooperantami itd.),
  • dobre oraz złe praktyki w zarządzaniu


Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem