strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem
Strona główna Aktualności Kontakt

Aktualności

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Specjalności ZJiŚ i ZJŚiR

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe    Znajdź nas na Facebooku
english

III Konferencja Młodych Naukowców
I
Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem - 2016

3-4 listopada 2016 r.Tematyka konferencji
  Hasłem przewodnim konferencji jest zarządzanie środowiskiem. Przez zarządzanie środowiskiem rozumie się wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do środowiska, jako systemu zarządzanego i jego poszczególnych komponentów (powietrza, wody, gleby itp.). Innymi słowy, jest to zarządzanie, którego przedmiotem jest środowisko bądź też zarządzanie jego użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem.

  Współcześnie rozumiane zarządzanie środowiskiem jest pojęciem interdyscyplinarnym, integrującym wiele aspektów, wśród których do najważniejszych można zaliczyć aspekty: przyrodnicze, prawne, ekonomiczne, techniczne i etyczne, a także aspekty związane z odpowiedzialnym zarządzaniem.

  Celem konferencji jest integracja młodych naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju zrównoważonego, a także zachęcenie osób z różnych środowisk do współpracy i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, prowadzących badania związane z nowym paradygmatem rozwoju.

  Pierwsza konferencja z cyklu „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem” odbyła się w listopadzie 2013 r., a druga - w listopadzie 2014 r. W obydwu konferencjach brało udział po kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy.

Obszary tematyczne
  Przyrodniczy wymiar zrównoważonego rozwoju Prawny wymiar zrównoważonego rozwoju Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju
  • funkcjonowanie obszarów chronionych, w tym w szczególności obszarów Natura 2000,
  • wykorzystanie zasobów naturalnych,
  • zagrożenia środowiskowe,
  • zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym,
  • wpływ różnych sektorów gospodarki na środowisko przyrodnicze,
  • rolnictwo ekologiczne.
  • aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym,
  • planowanie przestrzenne w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  • instrumenty prawne zarządzania środowiskiem,
  • organizacja systemu zarządzania środowiskiem,
  • dostęp do informacji o środowisku,
  • zasady prawa ochrony środowiska,
  • partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie środowiska.

  • finansowanie ochrony środowiska,
  • instrumenty zarządzania środowiskiem,
  • wycena środowiska przyrodniczego i jego elementów,
  • analiza korzyści i kosztów w ochronie środowiska,
  • polityka ekologiczna i jej cele,
  • wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
  • ekoturystyka,
  • ekologistyka,
  • ekonomia zrównoważonego rozwoju,
  • budowanie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa i gospodarki z uwzględnieniem postulatów zrównoważonego rozwoju.
  Techniczny wymiar zrównoważonego rozwoju Filozoficzny wymiar zrównoważonego rozwoju Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialne zarządzanie
  • inżynieria ochrony środowiska,
  • monitoring środowiska,
  • energetyka odnawialna,
  • zarządzanie energią,
  • gospodarka niskoemisyjna,
  • budownictwo energooszczędne,
  • zrównoważony transport,
  • ocena cyklu życia.
  • filozoficzne aspekty rozwoju zrównoważonego,
  • etyka środowiskowa,
  • koncepcja homo oeconomicus i homo sustinens,
  • aksjologiczne podstawy ochrony środowiska,
  • rozwój myśli ekologicznej,
  • ewolucja pojęcia rozwoju zrównoważonego.
  • nowe kierunki w zarządzaniu,
  • jakość życia i jakość życia w miejscu pracy,
  • rozwój organizacyjny oraz ciągłe doskonalenie, w tym: znormalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN 18001 itd.),
  • zarządzanie środowiskowe i zarządzanie ryzykiem,
  • społeczna odpowiedzialność, organizacji oraz zrównoważony rozwój organizacji,
  • kształtowanie relacji z interesariuszami: (klientami, właścicielami, pracownikami, kooperantami itd.),
  • dobre oraz złe praktyki w zarządzaniu.


  Do pobrania:
  Drugi komunikat
  Uroczysta kolacja

  Ulotka
  Zaproszenie
  Karta zgłoszenia (pdf)
  Karta zgłoszenia (doc)
  Wymogi edytorskie (artykuł do monografii)
  Wymogi edytorskie (artykuł do czasopisma The Journal of Quality and Environmental Studies)  Artykuł do PN Uniwersytetu Ekonomicznego należy złożyć poprzez system Senir. Na stronie wydawnictwa
  znajdują się potrzebne informacje oraz wymagania edycyjne. Po zalogowaniu do systemu proszę złożyć artykuł do PN Sustainability w zarządzaniu red. P. Rogala.
  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


  Dofinansowano ze środków Miasto Jelenia Góra.


Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem