+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr hab. Anetta Zielińska
dr hab. Anetta Zielińska
AdiunktDyżur i konsultacje w semestrze letnim 2014-2015:
dyżur: piątek 10.00-12.00
konsultacje: wtorek 9.00-11.00

pok. H212

E-mail: anetta.zielinska@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Publikacje (od 2005 r.)
Szkolenia i kursy dokształcająceOpis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)

 • Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Analiza wskaźnikowa i benchmarking, Analiza kosztów i korzyści, Zarządzanie środowiskiem, statystyka, Sztuka komunikacji, Negocjacje, Polityka społeczna
 • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym, kadencja 1.06.2013-31.08.2016
 • członek Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia, kadencja 2013-2016
 • Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze UE we Wrocławiu, kadencja 2008-2012
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału, kadencja 2008-2012
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, kadencja 2008-2012
 • Członek Rady Bibliotecznej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, kadencja 2005-2008
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Rozwoju, kadencja 2005-2008
 • Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego (od 2002 r.)
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych — Oddział Polski (od 1995 r.)
 • Opiekun Koła Naukowego OIKOS Wydział EZiT w Jeleniej Górze (2004-2013)
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2008)
 • otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej:
  • stopnia pierwszego (2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012)
  • stopnia drugiego (2004, 2006, 2009) 1. Analysis of Sustainable Management Forms on Protected Areas, „Economics&Sociology” 2014, nr 1, vol. 7, s. 183-192
 2. Organizational structure of nature conservation management in Poland, Tarnopol 2014, Ukraina, s. 236-237
 3. [z Poziomek-Jankiełajć K.] Baza informacyjna o obszarach przyrodniczo cennych w Polsce, Tarnopol 2014, Ukraina, s. 234-236
 4. [z BARTNICZAK B., BOBOWSKI Z., BORYS T., BRZOZOWSKI T., KUSTERKA-JEFMAŃSKA M., KNIPPSCHILD R., PANASIEWICZ A., PIEPIORA Z., PŁACHCIAK A., PTAK M., ROGALA P., SCHMOTZ A., SKOWRON P., ZAREMBA-WARNKE S., WÄTZIG D.], Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego , (red. nauk.) T. Borys, R. Knippschild, monografia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2014, 447 s.
 5. [z BARTNICZAK B., BOBOWSKI Z., BORYS T., BRZOZOWSKI T., KUSTERKA-JEFMAŃSKA M., KNIPPSCHILD R., PANASIEWICZ A., PIEPIORA Z., PŁACHCIAK A., PTAK M., ROGALA P., SCHMOTZ A., SKOWRON P., ZAREMBA-WARNKE S., WÄTZIG D.], Lebensqualität im Grenzraum – Stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und -planung, (Herausgeber) T. Borys, R. Knippschild, monografia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2014, 447 s.


Publikacje (2013 r.)

 1. System wskaźników rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju dla obszarów przyrodniczo cennych, "Ekonomia i Środowisko" 2013, nr 3 (46), s.79-89
 2. Sustainable managing in the valuable natural areas in Poland, „Actual Problems of Economics” 2013, nr 11(149), s. 346-356
 3. Main methods of natural environment valorization, Tarnopol 2013, Ukraina, s. 304-305
 4. Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Katowicki Uniwersytet Ekonomiczny, 23-24.04.2013 Tarnopol, Ukraina, s. 152-153
 5. Zrównoważona turystyka w środowisku przyrodniczym, 16-18.04.2013 Ukraina, s. 28-30
 6. The strategy of the naturally valuable areas development, VI International Conference for Young Scientists and Students “Innovational Processes of Economic, Social and Cultural Development: Domestic and Foreign Experience”, abstracts of papers, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil National Economic University, Ukrainian-Dutch Faculty of Economics and Management, Inholland University the Netherlands, Wroclaw Economic University,Ternopil 2013 (Ukraine), s. 31-34
 7. Sustainable development and eco-development versus natural valuable areas, 2013, nr 1, vol. 2, s. 146-153
 8. The nature of sustainable development, [w:] W. Trillenberg, A. Krysovatyi, E. Savelyev (ed.), Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-ökonomischen Globalisierung, „Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik”, Forschungsinstitut der IWVWW e.V., Berlin 2013, s. 271-282
 9. [z Czają S., Beclą A.], Pozaekonomiczne użytki środowiska przyrodniczego a usługi ekosystemów w świetle współczesnego rachunku ekonomicznego, „Ekonomia i Środowisko” 2013, nr 2(45), s. 10-22
 10. Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 236, Wrocław 2013 » więcej
 11. Udział społeczności lokalnych w procesie tworzenia i funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych, Tarnopol, Ukraina, s. 146-150


Publikacje (2012 r.)

 1. Metody wyceny ekonomicznej obszarów przyrodniczo cennych, Tarnopol, Ukraina, s.290-291
 2. Rola przestrzeni w gospodarowaniu w ujęciu nauk ekonomicznych, 2012, s. 117-120
 3. Economic potential of natural valuable areas in Poland, 2012, s. 159-166
 4. Zarządzanie ochroną przyrody, [w:] B. Kryk (red.), Gospodarka i zarządzanie środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński 2012, s. 181-186
 5. Durability principles versus sustainable development, eco-development with reference to forms of natural valuable areas, „Economics & Sociology” 2012, nr 2, vol. 5, s. 124-131
 6. Pozaekonomiczny potencjał obszarów przyrodniczo cennych w Polsce, „Handel Wewnętrzny” Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, tom I, 2012, s. 202-210
 7. Metody wyceny obszarów przyrodniczo cennych, [w:] T. Borys, R. Rogala (red.), Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 265, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 414-423


Publikacje (2011 r.)

 1. Zastosowanie metody wyceny ekonomicznej dla obszarów przyrodniczo cennych, w: B. Kryk (red. nauk.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Szczecin 2011, s. 133-149.
 2. The Problem of Effectiveness in the Managing Assessment in Natural Valuable Areas, "Economics & Sociology", Scientific Papers, Kyiv-Ternopil (Ukraina), Vol.4, No. 2, 2011, pp. 112-119.
 3. Strategia zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Tarnopol 2011, Ukraina, s. 372-373.
 4. Zarządzanie i gospodarowanie w procesie zrównoważonego rozwoju, Tarnopol 2011, Ukraina, s. 22-24.
 5. Wybrane problemy metodyczno-obrachunkowe wyceny obszarów przyrodniczo cennych, w: K. Michałowski (red.), Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 271-289.
 6. [z Beclą, S. Czają, J.M. Hałasą], Polityka zrównoważonego rozwoju na obszarach cennych krajobrazowo na przykładzie wybranych gmin wiejskich i uzdrowiskowych Dolnego Śląska, w: T. Poskrobko (red.) Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, T. 1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 17-31.
 7. Applying multidimensional comparative analysis for the assessment of the concept realization of sustainable development for the protected areas, w: "Economics & Sociology", Vol.4, No. 1, Centre of Sociological Research, Foundation of International Studies, Kyiv-Ternopil (Ukraina) 2011, pp. 87-96.
 8. Fundusze unijne dla funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych, Tarnopol 2011, Ukraina, s. 172-174.
 9. Potencjalna użyteczność analizy kosztów i korzyści do oceny i wyceny obszarów przyrodniczo cennych , [w:] T. Borys, B. Fiedor, Z. Przybyła (red.), Ekonomia 5 (17), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 405-416
 10. Zrównoważony rozwój na obszarach przyrodniczo cennych - szansa czy zagrożenie?, [w:] A. Graczyk (red.), Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 172-182


Publikacje (2010 r.)

 1. [z A. Beclą i S. Czają], Ecological information management in the context of sustainable development. Chosen issues, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław-Jelenia Góra 2010. » więcej
 2. [z Beclą, S. Czają, J.M. Hałasą], Możliwość wykorzystania kategorii "wiejskości" w przygotowaniu i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne, B. Kryk (red.), Uniwersytet Szczeciński Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin 2010.
 3. Management System of Protected Areas and its Monitoring in Poland, "Economics and Sociology, Scientific Papers" 2010, nr 2.
 4. System zarządzania środowiskiem a system obszarów chronionych w Polsce, Ukraina 2010.
 5. Rola parków narodowych w edukacji ekologicznej, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu środowiskowego, tom IV, (red. naukowy) B. Bartniczak, S. Zaremba-Warnke, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010, s. 357-365 » więcej
 6. Sustainable development as a determinant functioning of valuable natural areas, w: Ukraine and Poland: selected social-economic and environmental issues, editors S. Gutkevych, B. Kryk, A. Zielińska, National Academy of the Culture and Arts Leaders (Kyiv), University of Szczecin, University of Economics in Wroclaw, Kyiv-Szczecin 2010, pp. 161-171 » więcej


Publikacje (2009 r.)

 1. Bank Danych Regionalnych jako baza informacyjna dla modułu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w Polsce, w: Ukraina 2009.
 2. Uwarunkowania (ograniczenia) współczesnej polityki gospodarczej (uwagi teoretyczno-metodyczne) , w: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej w początku XXI w. , (red.) A. Barteczka, A. Lorek, A. Rączaszka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowicach 2009, s. 431-446 (współautorstwo S. Czaja, A. Becla)
 3. Rola edukacji ekologicznej dla obszarów chronionych, "Problemy Ekologii", vol. 13, nr 5, wrzesień-październiki 2009, s. 260-261
 4. Dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku, w:Ukraina 2009.
 5. Abilities of running an economic activity on protected areas, "Economics & Sociology" Scientific Papers Vol.2, No. 2, Centre of Sociological Research, Foundation of International Studies, Kyiv-Ternopil (Ukraina) 2009, pp. 108-113
 6. Aspekty prawne form ochrony przyrody w Polsce, w: Polityka gospodarcza społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego, (red.) M. Malicki S. Bilan, Uniwersytet Szczeciński, Narodowa Akademia Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki, Centrum Badań Socjologicznych, monografia, Szczecin-Kijów 2009, s. 171-180
 7. Rozwój zrównoważony jako determinanta funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych, [w:] Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lokalnym, (red. naukowy) M. Malicki, Wydawnictwo ECONOMICUS Szczecin, Szczecin 2009, s. 197-203


Publikacje (2008 r.)

 1. Odniesienie etyki środowiskowej do obszarów przyrodniczo cennych, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. » więcej
 2. Propozycja dokumentów strategicznych ekorozwoju dla obszarów chronionych, w: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, pod red. M. Urbaniec i E. Halavach, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 3. Środowisko przyrodnicze a rozwój kulturowy dolnośląskich gmin uzdrowiskowych, w: (red.) Anna Zaręba, Dagmara Chylińska Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Uniwersytet Wrocławski Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław 2008, s. 199-205
 4. European Union founds for sustained tourism, w: (red.) Yuriy Bilan, Svetlana Vdovtsova, Ukrainian-Polish cooperation in the context of globalization, „Economics Sociology” No. 1, Kyiv National University of Technologies and Design Faculty of Economics and Engineering, Centre of Sociological Research, Kyiv-Ternopil (Ukraina) 2008, p.45-49
 5. Ekoturystyka a obszary chronione, w: (red.) Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Ekologia pogranicza. Przyrodnicze i techniczne problemy, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 48-51
 6. Fundusze unijne dla zrównoważonej turystyki na obszarach Natura 2000, w: (red. nauk.) Andrzej Rapacz, Gospodarka a środowisko. Innowacyjność w gospodarce, nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 2(1202), Wrocław 2008, s. 114-123
 7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania ochrony środowiska w Polsce, Ukraina 2008.
 8. Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, (red.) Danuta Kopycińska, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2008, s. 64-72
 9. Istota świadomości ekologicznej społeczeństwa w odniesieniu do obszarów przyrodniczych, w: (red.) Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo – Wschodniej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2008, s. 50-58, ISBN 978-83-7467-008-1
 10. The Regional Data Bank as a Database for Calculation of the Sustainable Development Indices in Municipality, District or Province Modules, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, No. 3B (2008), p. 559-564 (lista filadelfijska czasopism ISI)
 11. Konkurencyjny model funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych, w: (red. nauk.) Andrzej Rapacz, Gospodarka a środowisko. Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 29, Wrocław 2008, s. 38-44, PL ISSN 1732-0690
 12. Determinanty rozwoju lokalnego kapitału społecznego, [w:] Ekonomia i Zarządzanie, zeszyt 11, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, s. 23-41, (współautorstwo S. Czaja, A. Becla)
 13. Wykorzystanie wielowymiarowych metod porównawczych do pomiaru zrównoważonego rozwoju, Kijów 2008.Publikacje (2007 r.)

 1. Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych, w: (red. nauk.) Tomasz Bernat, Przedsiębiorstwo i państwo — wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2007, s. 162-172
 2. Istota zrównoważonej turystyki dla obszarów Natura 2000, w: (red.) Kazimierz Michałowski, Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s. 49-55.
 3. Analiza gminny, powiatu, województwa według wskaźników zrównoważonego rozwoju na podstawie Banku Danych Regionalnych, w: (red. naukowy) Jan Paradysz Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań 2007, s. 54-64.
 4. Teoretyczny model doskonałości obszarów przyrodniczo cennych, w: (red. nauk.) Tadeusz Borys, Piotr Rogala Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji, Prace Naukowe nr 1177, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 57-64.
 5. Natura 2000 w Euroregionie Nysa, w: (red. nauk.) Franciszek Adamczuk Rola nauki w rozwoju Euroregionu Nysa — stan i perspektywy, Karpacz 19-20 października 2006, Technicá univerzita v Liberci, Prace Naukowe, Liberec 2007, s. 61-67.
 6. [z M. Sej-Kolasą], Informacja o środowisku i jej statystyczne wykorzystanie dla polskich powiatów ERN, w: (red. nauk.) Franciszek Adamczuk Rola nauki w rozwoju Euroregionu Nysa — stan i perspektywy, Karpacz 19-20 października 2006, Technicá univerzita v Liberci, Prace Naukowe, Liberec 2007, s. 53-60.
 7. Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, w: (red.) Stanisław Czaja, Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, rozdz. VIII, s. 98-108.
 8. [z M. Grabowską], Gospodarowanie na obszarach Natura 2000, w: (red.) Andrzej Graczyk Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok-Wrocław 2007, s. 364-370.
 9. [z B. Kryk], The Role of Human Capital in Education for Sustainable Development: The Case of Poland, w: Transformations in Business & Economics, Vol. 6 No 2(12), Vilnius University Republic of Lithuania, Brno University of Technology Czech Republic, University of Latvia Republic of Litva, Brno-Kaunas-Riga-Vilnius 2007, p. 100-113.
 10. Etyka środowiskowa a zrównoważone gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, w: (praca zbiorowa red.) Danuta Kopycińska, Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 159-166.
 11. [z M. Sej-Kolasą], Charakterystyka porównawcza województw na podstawie jakości powietrza, w: (red. nauk.) Tadeusz Borys, Gospodarka a środowisko. Zarządzanie środowiskiem-gospodarka przestrzenna-zarządzanie jakością, nr 7, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 1185, Wrocław 2007, s. 110-119.


Publikacje (2006 r.)

 1. Istota zrównoważonej turystyki dla obszarów Natura 2000, w: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. K. Michałowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 2. [z B. Kryk], Decisions Made by Local Governments in the Scope of Implementing the EU Funds, w: Determinant sof Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, pod red. D. Kopycińskiej, No. 5 in series "Economics & Competition Policy", University of Szczecin Microeconomics Department, Szczecin 2006, p. 184-193.
 3. Jednostki samorządu lokalnego — największy beneficjent środków funduszy strukturalnych w Polsce, Ukraina, s. 83-88.
 4. [z A. Beclą i S. Czają], Identyfikacja pojęcia i przyczyny „trudnego bezrobocia” w regionie wałbrzyskim, w: Regionalne i lokalne rynki pracy — od dysproporcji do spójności, (red. nauk.) R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2006, s. 198-208.
 5. Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej dla obszarów przyrodniczo cennych według wskaźników ekorozwoju, w: Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, „Problemów Ekologii Krajobrazu”, tom XVI/2, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska, Warszawa 2006, s. 117-123.
 6. Istota współpracy transgranicznej (euroregionalnej) między Polską a Ukrainą, w: Unia Europejska — fakty i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Mała Ojczyzna”, Naukowe Zeszyty Tematyczne Nr 1/2006, Jelenia Góra 2006, s. 94-103. » więcej.
 7. [ze S. Czają], Podstawy teoretyczne i problemy implementacyjne przygotowania regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju) na obszarach przygranicznych, w: Unia Europejska — fakty i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy, (red.) A. Zielińska, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Mała Ojczyzna”, Naukowe Zeszyty Tematyczne Nr 1/2006, Jelenia Góra 2006, s. 149-162.
 8. [z A. Beclą], Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych, w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, (red.) J. Słodczyk, D. Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 115-124.
 9. Różnorodność biologiczna jako atrakcja turystyczna, w: Gospodarka a środowisko. Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, (red. nauk.) A. Rapacz, nr 6, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 1145, Wrocław 2006, s. 306-317.
 10. [z M. Grabowską], Zmiany w polityce ekologicznej w Polsce w rezultacie transformacji systemowej, w: Integracja i globalizacja, (red. nauk.) J. Rymarczyk, W. Michalczyk, tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 344-354.
 11. [Redakcja książki recenzowanej:], Unia Europejska — fakty i potencjalne członkostwo. Doświadczenia Polski i Ukrainy, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Mała Ojczyzna”, Naukowe Zeszyty Tematyczne Nr 1/2006, Jelenia Góra 2006.
 12. Negocjacje w ochronie środowiska elementem edukacji dla ekorozwoju, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006. » więcej.
 13. Istota „planowania partnerskiego” w planach ochrony obszaru Natura 2000, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1115 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. » więcej.
 14. Analiza wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce środków funduszy strukturalnych w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej, Ukraina, 2006, s. 448-451.
 15. Istota rozwoju rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, (red. nauk.) S. Sokołowska, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 183-190.
 16. Human capital versus functioning of natural valuable areas according to sustainable development, [w:] Competition, competitiveness and sustainable development, (red.) B. Kryk, Monograph No. 4 in series "Economics & Competition Policy", University of Szczecin Microeconomics Department, 2006, p. 38-43.
 17. [z B. Kryk], Access to information Concerning the Environment, the Example of Poland, [w:] Modern Technologies Change the Environment, „Polish Journal of Environmental Studies”, vol. 15, No. 4C (2006), s. 215-218.
 18. Wpływ kapitału ludzkiego na funkcjonowanie obszarów przyrodniczo cennych, „Ekonomia i Środowisko”, Białystok 2006, nr 1(29), s. 198-203.


Publikacje (2005 r.)

 1. Ekoturystyczne gospodarstwa w obszarach przyrodniczo cennych — na przykładzie Polski, [w:] Gospodarka a Środowisko. Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, nr 4, (red. nauk.) A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, prace naukowe nr 1095, 2005, s. 209-216.
 2. Wykorzystanie wielowymiarowych metod porównawczych do pomiaru zrównoważonego rozwoju, [w:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Materiały II międzynarodowej konferencji naukowej, Politechnika Białostocka, Białystok 17-18 stycznia 2005, s. 354-357.
 3. Strategia ekorozwoju obszarów przyrodniczo cennych, [w:] Zrównoważony rozwój — doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, seria Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 33, Wydawnictwo I-Bis, Nowa Ruda 2005, s. 489-493.
 4. Natura 2000 w Euroregionie Nysa, v Euroregionu Nisa, red. A. Zielińska, Centrum Samorządu Lokalnego FRDL, Jelenia Góra 2005, str. 320, publikacja polsko-czeska, współautorstwo w 30%. » więcej.
 5. Plan ochrony obszaru Natura 2000, [w:] Natura 2000 w Euroregionie Nysa, v Euroregionu Nisa, red. A. Zielińska, Centrum Samorządu Lokalnego FRDL, Jelenia Góra 2005, s. 62-79, ISBN 83-921934-2-3.
 6. Komunikacja społeczna w planowaniu i realizacji ochrony obszaru Natura 2000, [w:] Natura 2000 w Euroregionie Nysa, v Euroregionu Nisa, red. A. Zielińska, Centrum Samorządu Lokalnego FRDL, Jelenia Góra 2005, s. 80-98, ISBN 83-921934-2-3.
 7. Korzyści społeczno-ekonomiczne sieci Natura 2000, [w:] Natura 2000 w Euroregionie Nysa, v Euroregionu Nisa, red. A. Zielińska, Centrum Samorządu Lokalnego FRDL, Jelenia Góra 2005, s. 99-114, ISBN 83-921934-2-3.
 8. Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej dla obszarów przyrodniczo cennych według wskaźników ekorozwoju, [w:] Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, Instytut geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 211-212, ISBN 83-60026-01-7.
 9. Wielowymiarowa analiza porównawcza w ocenie ochrony (jakości) środowiska (na przykładzie wybranych państw europejskich), Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa Liberec-Zittau-Jelenia Góra, Prace Naukowe, XI/2005, Liberec, 2005, ISBN 80-7083-966-X, s.148-156.
 10. [współautor pkt 8.1.2.], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w układzie ładów.(Wskaźniki lokalne, regionalne i krajowe ładu środowiskowego). , [w:] Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005, s. 253-291, ISBN 83-88771-61-2. » więcej.
 11. Próba oceny szans i zagrożeń sieci NATURA 2000 w Polsce. [w:] Gospodarka a Środowisko, T. Borys (red.), Prace Naukowe nr 1075 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005. » więcej

  Zobacz też: [ Wcześniejsze publikacje (1995-2004) ]

Szkolenia i kursy dokształcające

 • Uczestnik cyklu szkoleń "Nowoczesne metody dydaktyczne", kwiecień-maj 2012 r. Wrocław, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09)
 • Przeprowadzenie dwóch cyklów szkoleń „Mediacje, negocjacje, techniki rozwiązywania konfliktów. Motywowanie i Coaching", sierpień-wrzesień 2012r., organizator: Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna – z cyklu Akademia Trenerów Spółdzielczych; Rzeczka 31, 58-320 Walim
 • Uczestnik cyklu szkoleń "Podatki w przedsiębiorstwie", 6-23.11.2012 r. Jelenia Góra, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (nr certyfikatu: 434/JG/2012; nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09)
 • Uczestnik cyklu szkoleń "Międzynarodowe standardy rachunkowości", 5-21.11.2012 r. Jelenia Góra, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (nr certyfikatu: 369/JG/2012; nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09)
 • Przeprowadzenie trzech cykli szkoleń "Nowoczesne techniki, taktyki w negocjacjach", październik-grudzień 2012r. Jelenia Góra, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Uczestnik szkolenia "Metoda case study w dydaktyce" 14-21.12.2012 r. Wrocław, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09)
 • Cykl szkoleń "Szkoła trenerów" marzec-czerwiec 2011 r. Wrocław, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; szkolenie przeprowadzone przez firmę doradczo-szkoleniową „Moderator”
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń "Wykorzystanie nowoczesnych technik, taktyk w negocjacjach", czerwiec (7.06, 9.06, 14.06, 16.06) 2011 r. Jelenia Góra, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń "Wykorzystanie nowoczesnych technik, taktyk w negocjacjach", listopad (15.11, 17.11, 22.11, 24.11) 2011 r. Jelenia Góra, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kuźnia Kadr 2” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Warsztat "Provocative Therapy and Coaching" ("Terapia Prowokatywna, Coaching Prowokatywny") prowadzony przez Frank Farrelly, 16-18 maj 2008 w Krzydlina Mała, rekomendacje i organizator Metamorfoza: Tomasz Kowalik (tel. 0-502-314078), Ewa Kowalik (tel. 0-502-542989)
 • Prowadzenie szkolenia pt. "Sztuka komunikacji w rozmowach kwalifikacyjnych", 4.11.2009r. w ramach projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kuźnią kadr menedżerskich dla opartej na wiedzy gospodarki” projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa
 • W okresie październik-grudzień 2009 r. prowadziła szkolenia z zakresu "Negocjacje dla kadry kierowniczej" firmy A BERGER Polska Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 47a, Kędzierzyn-Koźle 47-225
 • Szkolenie "Coaching jako nowoczesna forma prowadzenia zajęć" 22-23.06.2010 r. Wrocław, organizator Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09
 • Trening TRANSFORMING COMMUNICATION, 25-28 wrzesień 2007 r., Wroclaw
 • Trening COACH PROWOKATOR w dniach 10-11 marca 2007 we Wrocławiu
 • Trening PODRÓŻ BOHATERA I, 18 marzec 2006 r., Warszawa
 • Studium NEGOCJACJE, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 1.10.2003-12.04.2004 r., ocena końcowa 6,0 (celująca)
 • Studium PUBLIC RELATIONS, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 1.10.2003-12.04.2004 r., ocena końcowa 5,0 (bardzo dobry)
 • Seminarium i warsztaty pt. Instrumenty ekonomiczne realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w ramach przygotowań do Szczytu Ziemi Rio+10, Gdańsk-Pomorska Izba Przemysłowo Handlowa, 26-28.02.2002 r., Gdańsk
 • Europejskie Seminarium Wirtualne w ramach inicjatywy COPERNICUS CAMPUS (organizacja afiliowana przy Konferencji Rektorów Europejskich — CRE), opiekun grupy edycji październik-grudzień 2001 r., październik 2005-luty 2006 r.
 • Udział w projekcie pt. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w ramach banku danych regionalnych w 2001 roku, Jelenia Góra-Warszawa
 • Szkolenie "Gestaltung kommunikativer Situationen für Umwelt- und Regionalmanager im Rahmen des Leonardo da VINCI-Projektes PERDIS", 12-16.03.2001 r. (Drezno)
 • Kurs STATISTICA kurs podstawowy organizowany przez StatSoft Polska, 12-13.02.2001 r. (Kraków)
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem