+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Bartosz Bartniczak
dr Bartosz Bartniczak

Adiunkt
Zakład zarządzania środowiskiem i metod statystycznych


Pokój 29 (bud. H)
Telefon: 75 75 38 221

dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: poniedziałek 13.00-15.00

E-mail: bartosz.bartniczak@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Opis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)

Absolwent Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; kierunek: ekonomia; specjalność: bankowość i ubezpieczenia. 2002 r. — obrona pracy magisterskiej pt. "Mechanizm subwencjonowania i dotowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce".


Zainteresowania naukowe

Problemy finansowania ochrony środowiska, statystyka


Najważniejsze publikacje


Zobacz: informacje o dorobku dra B. Bartniczaka w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuWybrane publikacje

 1. State aid in the context of the greenhouse gas emission allowance trading scheme past 2012, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 748. Uniwersytet Szczeciński 2012.
 2. [z M. Ptakiem], Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawnych w zakresie opłat ekologicznych i pozwoleń określających zakres i warunki tego korzystania, w: M. Rudnicki (red.), Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 3. [z M. Ptakiem], Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim w Euroregionie Nysa, „Aura” 2012, nr 6.
 4. State aid as a tool for implementation of the strategy "Europe 2020", w: P. Jedlička (red.), materiały z konferencji “Hradec Economic Days 2012 Economic Development and Management of Regions” (tom II), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2012.
 5. [z M. Ptakiem], Opłaty i podatki ekologiczne.Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. » więcej
 6. Zagraniczna pomoc ekologiczna jako przykład międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, w: J. Rymarczyk (red.), Ekonomia. Regionalizm i Globalizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 132, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 7. [z M. Ptakiem], Opłaty ekologiczne w polskim systemie prawnym, w: N. Szczęch (red.), Ius est ars boni et aequi, Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, t. I, Legnica 2010.
 8. State aid in environment protection in Scandinavian countries, w: P. Jedlička (red.), materiały z konferencji „Hradec Economic Days 2011 Economic Development and Management of Regions” (tom II), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2011.
 9. Ocena działalności funduszu ochrony gruntów rolnych w kontekście jego likwidacji, w: Nauki o finansach, pod red. G. Borys (red.), Prace Naukowe nr 127 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 10. Finansowanie edukacji ekologicznej ze środków funduszy celowych w Polsce, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom IV). Edukacja dla ładu środowiskowego, pod red. B. Bartniczaka i S. Zaremby-Warnke, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
 11. Wojewódzkie programy edukacji ekologicznej na przykładzie programu edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom IV). Edukacja dla ładu środowiskowego, pod red. B. Bartniczaka i S. Zaremby-Warnke, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
 12. The Role of the European Union Support in implementing the Provisions of the National Environmental Policy in the Years 2004-2006, „Equilibrium” 2010, nr 2.
 13. Granting regional state aid in Poland, w: P. Jedlička (red.), materiały z konferencji „Hradecké ekonomické dny 2010. Ekonomický rozvoj a management regionů” (tom I), University of Hradec Králové, Hradec Králové 2010.
 14. [z M. Ptakiem], Finansowanie ochrony środowiska ze środków funduszy celowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa i B. Fiedora, Prace Naukowe nr 79 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 15. Wskaźniki pomiaru zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, w: Partnerstwo publiczne-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, pod red. M. Urbaniec, P. Steca, S. Dolaty, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2009.
 16. [z M. Ptakiem], Finanse ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009. » więcej
 17. Fundusz ochrony gruntów rolnych oraz fundusz leśny jako ekologiczne fundusze celowe, „Equilibrium” 2009, nr 2.
 18. Likwidacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej a funkcjonowanie systemu udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. » więcej
 19. Pomoc publiczna jako narzędzie kreowania rozwoju zrównoważonego w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, pod red. M. Urbaniec i E. Halavach, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 20. Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych „starych” krajach Unii Europejskiej, w: Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, pod red. A. Balcerzaka, E. Rogalskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 21. Klasyfikacja form pomocy publicznej stosowanych w Polsce, w: Finanse i rachunkowość — teoria i praktyka, pod red. G. Borys, Prace Naukowe nr 1186 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 22. Przesłanki udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1185 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007. » więcej
 23. Pomoc publiczna na ochronę środowiska w nowych państwach Unii Europejskiej, w: Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym — doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, pod red. S. Kozłowskiego i A. Haładyj, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006.
 24. Pomoc publiczna w kreowaniu zrównoważonego rozwoju, w: Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, pod red. B. Poskrobki i G. Dobrzańskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 25. Finansowanie edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006. » więcej.
 26. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako podmiot udzielający pomocy publicznej, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1115 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. » więcej
 27. Analiza działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2002 roku, w: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, pod red. J. Famielec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 201-208.
 28. Przesłanki udzielania pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej na ochronę środowiska, w: Współczesne problemy zarządzania i marketingu, pod red. S. Pajączkowskiego i H. Węgrzyn, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2005.
 29. Opłaty ekologiczne w polskim systemie finansowania ochrony środowiska, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1075 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005. » więcej
 30. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (współautor), pod red. T. Borysa, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005. » więcej
 31. Porównanie województw w Polsce pod względem wybranych wskaźników jakości życia z ładu społecznego, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, pod red. J. Tomczyk-Tołkacz, Jelenia Góra 2003. » więcej
 32. Funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, w: Zarządzanie jakością i środowiskiem, Jelenia Góra 2003. » więcej
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem