Co po studiach
  Atuty specjalności
  Koło naukowe Oikos
  Strona Katedry ZJiŚ

Co po studiach?
Programy specjalności zostały tak przygotowane, aby zapewnić możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy.
Ogólne przygotowanie ekonomiczne (rachunkowość, ubezpieczenia, finanse, negocjacje, zarządzanie informacja) uzupełnione jest kompleksową wiedzą z zakresu ekonomii środowiska i zarządzania jakością. Absolwent specjalności może więc podjąć każdą pracę wymagającą wykształcenia ekonomicznego, a dzięki specjalistycznym umiejętnościom zwiększają się istotnie szanse jego zatrudnienia.
Ekonomiści specjalizujący się w zarządzaniu jakością, środowiskiem czy ryzykiem są pracownikami coraz częściej poszukiwanymi przez przedsiębiorstwa, instytucje finansowe (w tym banki) oraz administrację publiczną.
Absolwent specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem i specjalności Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem:
+ posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne,
+ zna międzynarodowe systemy zarządzania jakością i środowiskiem,
+ jest przygotowany do pracy w biznesie, administracji państwowej i samorządzie terytorialnym.


Liczba certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001 przypadająca na 100 tys. mieszkańców
Austria45,8
Belgia42,7
Dania31,2
Finlandia61,2
Francja34,1
Hiszpania91,6
Holandia71,8
Irlandia47,0
Luxemburg33,5
Niemcy35,2
Polska12,3
Portugalia41,2
Szwecja74,6
Wielka Brytania92,0
Włochy117,2
Specjalistyczne umiejętności absolwenta specjalności:
  • zintegrowane zarządzanie organizacją (z zastosowaniem norm ISO serii 9000 i 14000),
  • auditowanie przedsiębiorstw i instytucji,
  • tworzenie i realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju (gmin, powiatów, przedsiębiorstw itp.),
  • stosowanie technik kompleksowego zarządzania jakością (TQM),
  • zastosowanie różnych instrumentów kreujących przyjazny dla środowiska wizerunek organizacji (np. eko-controlling, ubezpieczenia ekologiczne itp.),
  • pozyskiwanie środków na finansowanie zarządzania środowiskiem,
  • komputerowe wspomaganie zarządzania informacją o jakości i środowisku,
  • badania marketingowe rynku dóbr i usług środowiskowych.
Certyfikaty auditora
Wyjazdy
do firm
Seminaria naukowe
Certyfikaty audytora wewnętrznego Wyjazdy do firm Seminaria naukowe
Studenci specjalności mają możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego. Studenci specjalności odwiedzają przedsiębiorstwa będące liderami w zakresie stosowania narządzi zarządzania jakością. Studenci specjalności współorganizują seminaria nt. zarządzania jakością i środowiskiem i uczestniczą w konferencjach organizowanych przez różne organizacje.
Do góry | Strona główna specjalności | Słowo wstępne | Kontakt
Program specjalności |   Atuty specjalności |
Sylwetka absolwenta
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem