+ Aktualno¶ci
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalno¶ć ZJI¦
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom I: Edukacja dla ładu zintegrowanego, pod red. T. Borysa,
Redaktor naukowy serii: T. Borys, Wydawnictwo "Ekonomia i ¦rodowisko", Białystok-Wrocław 2010


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Efektem zorganizowanej w paĽdzierniku 2009 r. międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem Edukacja dla zrównoważonego rozwoju było zgromadzenie ogromnego materiału wydawniczego. Pozwoliło to na wydanie czterech tomów pod wspóln± nazw± "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju", w których przedstawione zostały wyniki diagnozy stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Ksi±żki te powinny być dobrym punktem wyj¶cia dla kolejnych, bardziej już pogłębionych diagnoz stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia. Wyniki i przyjęty tryb pracy na konferencji zadecydował o układzie tre¶ci poszczególnych tomów.

W tomie l dotycz±cym edukacji dla ładu zintegrowanego, obecnie podstawowej wykładni istoty nowego paradygmatu rozwoju, zawarto artykuły problemowe oceniaj±ce zaawansowanie realizacji celów i zadań ogłoszonej przez ONZ na lata 2005-2014 Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju i europejskiej strategii realizacji celów Dekady. Ocena polskiego systemu edukacyjnego z punktu widzenia realizacji jej założeń na tle do¶wiadczeń innych krajów europejskich, zwłaszcza niemieckich, jest szczególnym przedmiotem zainteresowania autorów publikacji zamieszczonych w tym tomie.Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (4 tomy)
Zobacz też: tom II, tom III, tom IV.
SPIS TRE¦CI (tom I):


Przedmowa


GLOBALNE PROBLEMY

Dekada jako kluczowa inspiracja dla krajowych systemów edukacji dla zrównoważonego rozwoju - (od Redakcji)

Tadeusz Borys: Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne

Panel dyskusyjny "Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – Półmetek dekady i co dalej?" - główne w±tki dyskusyjne i rekomendacje (od Redakcji)

Andrzej Kassenberg: Zrównoważony rozwój w Polsce - szanse i zagrożenia

Eugeniusz Ko¶micki, Dariusz Pieńkowski: Podstawowy problem edukacji dla zrównoważonego rozwoju - modernizacja technokratyczna czy modernizacja refleksyjna?

Carl Lindberg: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - w odpowiedzi na globalne wyzwanie

Krzysztof Malik: Edukacja poprzez ewaluację wdrażania rozwoju zrównoważonego

EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W UNII EUROPEJSKIEJ

Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju europejskiej komisji gospodarczej ONZ

Tezy Berlińskie i Deklaracja Jeleniogórska na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rietje van Dam-Mieras, Gerd Michelsen: Szkolnictwo wyższe na rzecz rozwoju zrównoważonego a proces boloński

Ilse B. Eitze-Schütz, Maja Mihelič-Debeljak: Edukacyjne działania i programy Unii Europejskiej - w jaki sposób zwiększyć znaczenie edukacji dla rozwoju zrównoważonego?

Michał Ptak: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej

Michel Ricard, Konrad Ott: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - jaki jest nasz wspólny punkt wyj¶cia?

Günther Pfaffenwimmer, Hannes Siege: Międzynarodowa współpraca w obrębie edukacji dla rozwoju zrównoważonego

Manuela Galhardo, Albert Leicht: Narodowe i regionalne sieci edukacji dla rozwoju zrównoważonego - porównanie podej¶ć do wprowadzenia dekady organizacji narodów zjednoczonych

Maria Urbaniec: Efekty międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju zrównoważonego na przykładzie szkolnictwa wyższego

Roel van Raaij, Inka Bormann: Badania na rzecz edukacji dla rozwoju zrównoważonego. Które priorytety s± niezbędne?

POLSKIE DO¶WIADCZENIA W EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Karolina Maliszewska: Szkoła letnia "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce" - dwana¶cie lat do¶wiadczeń

Anna Ćwi±kała-Małys: Modele pomiaru efektywno¶ci procesu kształcenia w publicznych uczelniach wyższych w Polsce

Agnieszka Dembicka: Ocena skuteczno¶ci kształcenia w zakresie zrównoważonego rozwoju na podstawie opinii studentów kierunku ekonomia

Kazimierz Górka: Rozwój trwały i zrównoważony w procesie dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Joanna Kostecka: Aktywne metody przekazu wiedzy dla zrównoważonego rozwoju

Elżbieta Lorek, Jadwiga Gierczycka: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w ¶l±skich szkołach wyższych

Agnieszka Lorek, Sylwia Słupik: Stan edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w akademii ekonomicznej w Katowicach w ¶wietle badań ankietowych

Elwira Samonek-Miciuk: Cele i zadania polskiej szkoły w dekadzie edukacji dla rozwoju zrównoważonego

NIEMIECKIE DO¶WIADCZENIA W EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Narodowy plan działania dla Niemiec w ramach dekady ONZ po¶więconej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w latach 2005-2014

Katalog kryteriów służ±cych zdefiniowaniu i selekcji przedsięwzięć w ramach narodowego planu działania dla edukacji dla zrównoważonego rozwoju i oficjalnych projektów dekady

Hans Diefenbacher, Rike Schweizer, Marta Wachowiak: Dekada ONZ edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Niemczech - mocne i słabe strony

Gerhard de Haan, Alexander Leicht: Wdrażanie dekady ONZ edukacja dla zrównoważonego rozwoju (2005-2014) w Niemczech. Raport tymczasowy na lata 2004-2007

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Programowanie zrównoważonego rozwoju
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalno¶ć ZJI¦
Katedra Zarz±dzania Jako¶ci± i ¦rodowiskiem