+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Tom II: Edukacja dla ładu ekonomicznego, pod red. B. Poskrobko,
Redaktor naukowy serii: T. Borys, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok-Wrocław 2010


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Efektem zorganizowanej w październiku 2009 r. międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem Edukacja dla zrównoważonego rozwoju było zgromadzenie ogromnego materiału wydawniczego. Pozwoliło to na wydanie czterech tomów pod wspólną nazwą "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju", w których przedstawione zostały wyniki diagnozy stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Książki te powinny być dobrym punktem wyjścia dla kolejnych, bardziej już pogłębionych diagnoz stanu edukacji dla zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia. Wyniki i przyjęty tryb pracy na konferencji zadecydował o układzie treści poszczególnych tomów.

W tomie II pokazano jak edukować ludzi gospodarki, aby zrozumieli co oznacza zrównoważony rozwój w sferze gospodarczej, w małym i dużym przedsiębiorstwie, na stanowisku pracy i w procesie zarządzania. Wskazano również jak pobudzić ludzi do myślenia o przyszłości, o tym, że następne pokolenia także będą musiały żyć nie gorzej od obecnego i rozwijać gospodarkę, a jednocześnie mieć nie gorsze od teraźniejszych przyrodnicze warunki bytu. Każdy, kto pracuje w sferze gospodarczej lub na rzecz tej sfery powinien zapoznać się z jej treścią. Lekturę tomu szczególnie polecamy nauczycielom akademickim i studentom na wszystkich kierunkach "gospodarczych".Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (4 tomy)
Zobacz też: tom I, tom III, tom IV.
SPIS TREŚCI (tom II):


Przedmowa

Edukacja w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju

Holger Rogall: Ekonomia zrównoważonego rozwoju – potrzeba reformy tradycyjnej ekonomii

Hans Diefenbacher: Ekonomia zrównoważonego rozwoju na studiach ekonomicznych - uwarunkowania i doświadczenia niemieckie

Tadeusz Borys: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych

Grzegorz Dobrzański: Problemy edukacji ekonomicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dariusz Kiełczewski, Tomasz Poskrobko: Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju

Dariusz Pieńkowski: Nauka normalna i post-normalna a koncepcja zrównoważonego rozwoju - Wyzwania edukacyjne

Edukacja ekonomiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Tomasz Żylicz: Czy studentów ekonomii należy uczyć o trwałym rozwoju?

Małgorzata Burchard-Dziubińska: Dostosowanie standardów nauczania na kierunkach ekonomicznych do kształcenia na rzecz rozwoju zrównoważonego

Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor: Ekonomia środowiskowa a ekonomia ekologiczna - dylemat edukacyjny

Marcin Łuszczyk: Kształtowanie postawy homo sustinens wśród ekonomistów

Joost Platje: Wskaźniki kapitału instytucjonalnego a edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Grażyna Borys: Znaczenia nowoczesności i akademickości w edukacji ekonomicznej

Edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
Tomasz Brzozowski: Możliwości wykorzystania w edukacji raportów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Magdalena Graczyk, Ilona Politowicz, Krzysztof Witkowski: Innowacyjność edukacji dla zrównoważonego rozwoju – myślenie kategoriami cyklu życia

Ilona Politowicz: Ikonosfera ekologii - aspekty edukacyjne społecznej percepcji wizerunku przedsiębiorstwa

Piotr Rogala: Społeczna odpowiedzialność jako forma edukacji dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Paweł Skowron: Kreowanie wiedzy ekologicznej w przedsiębiorstwie

Edukacja dla zrównoważonej konsumpcji i turystyki

Beata Adamczyk: Edukacja dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Marta Wachowiak: Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie dla edukacji - perspektywa niemiecka

Daria E. Jaremen, Janusz Turakiewicz: Koncepcja turystyki zrównoważonej – podstawowe założenia i zasady

Elżbieta Nawrocka: Rozwój turystyki w świetle agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej

Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria E. Jaremen: Rola gestorów obiektów hotelarskich w edukacji gości na rzecz rozwoju zrównoważonego

Agnieszka Skowrońska: Logistyka w edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Dobre praktyki edukacyjne i informacyjne
Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Karolina Maliszewska: Analiza dobrych przykładów wprowadzania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach połączonego z edukacją studentów

Elżbieta Broniewicz, Henryk Sasinowski, Rafał Miłaszewski: Kształcenie w zakresie ekonomii i zarządzania środowiskiem w Politechnice Białostockiej

Przykłady programów nauczania
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska
raport z konferencji w Bonn nt. Dekady edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem