+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
T. Borys (red.), Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2006, stron 525


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako najważniejsze wyzwanie XXI wieku to główne przesłanie kolejnej szóstej już konferencji edukacyjnej, która odbyła się w dniach 19-21 października 2005 roku w Piechowicach (koło Szklarskiej Poręby). Została ona zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wspólnie z Polskim Oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Regionalnym Ośrodkiem Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej.

Konferencja zgromadziła ponad 100 reprezentantów prawie 20 ośrodków naukowych z całej Polski (akademii ekonomicznych, akademii rolniczych, politechnik i uniwersytetów), instytucji regionalnych i centralnych (m.in. z Ministerstwa Środowiska i funduszy ochrony środowiska), wydawnictw (PWN, Ekonomia i Środowisko) oraz reprezentantów uczelni niemieckich (głównie z Instytutu Międzynarodowego w Zittau).

Rada Naukowa konferencji przyjęła założenie, że układem docelowym zrównoważonego rozwoju jest ład zintegrowany, czyli realizacja spójnej wizji ładów środowiskowego i przestrzennego, ładu społecznego oraz ładu ekonomicznego. Założenie to jest wysoce zgodne z przyjętą 8 października 2005 roku w ramach Tez berlińskich na rzecz zrównoważonego rozwoju definicją zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą koncepcja ta wyraża dążenie do międzynarodowej sprawiedliwości dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń, a także do wysokich ekologicznych, ekonomicznych i społecznokulturowych standardów w ramach pojemności środowiska.


Kolejne części publikacji do pobrania w formacie pdf
Strony 1-14 (spis treści)
Strony 15-144
Strony 145-170
Strony 171-317
Strony 318-345
Strony 346-394
Strony 395-448
Strony 449-484
Strony 485-524
SPIS TREŚCI:


Przedmowa

CZĘŚĆ I. Zrównoważony rozwój — zintegrowane koncepcje edukacyjne
I.1. Artykuły problemowe
Tadeusz Borys: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne
Krystyna Dubel: Edukacja dla potrzeb zrównoważonego gospodarowania przestrzenią
Ryszard Janikowski: Zrównoważony rozwój jako przedmiot kształcenia ogólnego
Ryszard Janikowski: Zrównoważony rozwój. Koncepcja serii podręczników akademickich
Zbigniew Jakubczyk, Renata Klimek, Janusz Słodczyk: Możliwości powiązania problematyki zrównoważonego rozwoju w ramach przedmiotów „Gospodarka a środowisko” i „Gospodarka Przestrzenna”
Eugeniusz Kośmicki: Homo sustinens a główne problemy edukacji dla ekorozwoju
Jan Leśniak: Metody aktywizujące w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Andrzej Papuziński: Polska strategia edukacji ekologicznej w świetle doświadczeń edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Niemczech
Franciszek Piontek: Refleksja nad nauką i edukacją w aspekcie urzeczywistniania rozwoju
I.2. Przykłady programów kształcenia
Małgorzata Burchard-Dziubińska: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród studentów wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Jerzy Ładysz: Kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju na studiach doktoranckich na Uniwersytecie w Melbourne
I.3. Przykłady programów przedmiotów (karty programowe)
Ekorozwój społeczno-gospodarczy (Kazimierz Górka)
Podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju (Tadeusz Borys)
Podstawy ekorozwoju (Agnieszka Lorek)
Programowanie zrównoważonego rozwoju (Tadeusz Borys)
Zarządzanie wiedzą (Tadeusz Borys)
Zarządzanie wiedzą (Bazyli Poskrobko, Bogumiła Powichrowska)
Zrównoważony rozwój (Ryszard Janikowski)
Zrównoważony rozwój (Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz)
CZĘŚĆ II. Koncepcje edukacyjne według poszczególnych ładów
1. Edukacyjne instrumenty implementacji ładu środowiskowego (edukacja ekologiczna)
Zasady ładu środowiskowego (Tadeusz Borys)
1.1. Artykuły problemowe
Bartosz Bartniczak: Finansowanie edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Agnieszka Becla: Wybrane problemy edukacji ekologicznej na uczelniach
Anna Cymerman: Wykorzystanie prasy lokalnej jako źródła informacji w edukacji ekologicznej (na przykładzie prasy lokalnej regionu wałbrzyskiego)
Stanisław Czaja: Metodyka kontroli skuteczności edukacji ekologicznej — wybrane problemy
Grzegorz Kobyłko: Wiedza ekologiczna jako podstawa proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem
Irena Kociszewska, Karol Kociszewski, Wiktor Szydło: Wybrane uwarunkowania edukacji ekologicznej w Polsce
Matthias Kramer, Maria Urbaniec: Rola systemów i instrumentów zarządzania środowiskowego w kontekście rozwoju zrównoważonego jako przedmiot edukacji w szkolnictwie wyższym na przykładzie Niemiec
Marta Kusterka: Rola środowiskowych wskaźników zrównoważonego rozwoju w edukacji ekologicznej
Michał Ptak: Wykorzystanie wpływów z instrumentów polityki ochrony środowiska do finansowania edukacji ekologicznej na przykładzie opłaty produktowej
Alicja Pultowicz: Edukacja ekologiczna a opinie społeczności lokalnej na temat farmy wiatrakowej Cisowo-Kopań w gminie Darłowo
Piotr Rogala: Edukacja w zakresie systemów zarządzania środowiskowego
Katarzyna Rydzanicz, Elżbieta Lonc, Mirosław Bachorz, Paweł Karpiński: Rola aktywnych metod edukacyjnych w edukacji dla ekorozwoju
Bartosz Scheuer: Normatywne podstawy edukacji ekologicznej
Sabina Zaremba-Warnke: Marketing ekologiczny i modele konsumpcji
1.2. Przykłady programów kształcenia
Tadeusz Borys: Ewolucja specjalności na jeleniogórskim wydziale Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Elżbieta Lorek: Specjalność „Zarządzanie Środowiskiem” w ramach nowego kierunku — „Gospodarka przestrzenna” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Teresa Łaguna: Edukacja na rzecz ekorozwoju w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Piotr Małecki: Zmiany w programie edukacji z zakresu ochrony środowiska w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2002-2005
1.3. Przykłady programów przedmiotów (karty programowe)
Audity jakości i środowiska (Piotr Rogala)
Edukacja ekologiczna (Eugeniusz Kośmicki)
Edukacja ekologiczna — wersja skrócona (Eugeniusz Kośmicki)
Edukacja ekologiczna (Katarzyna Rydzanicz)
Edukacja na rzecz ekorozwoju (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Ekologia wyrobów (Wacław Adamczyk)
Ekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem (Jan Leśniak)
Elementy inżynierii środowiska (Tomasz Winnicki)
Finansowanie ochrony środowiska (Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk)
Globalne i międzynarodowe aspekty ochrony środowiska (Eugeniusz Kośmicki)
Globalne problemy zarządzania i ochrony środowiskiem (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Główne problemy edukacji ekologicznej w ogrodnictwie i rolnictwie (Eugeniusz Kośmicki)
Kształtowanie ładu przestrzennego (Jacek Potocki)
Marketing ekologiczny (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Marketing ekologiczny i modele konsumpcji (Sabina Zaremba-Warnke)
Monitoring środowiska przyrodniczego (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Ochrona środowiska (Katarzyna Rydzanicz, Agnieszka Perec-Matysiak)
Podstawy ekologii (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Podstawy ekologii i ochrony środowiska (Jacek Potocki, Andrzej Raj)
Podstawy ekologii i ochrony środowiska (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Raportowanie środowiskowe (Janusz Reichel)
Rola problemów ekologicznych we współczesnym świecie (Janusz Reichel)
System zarządzania środowiskowego ISO 14001 (Janusz Reichel)
Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Technologie środowiskowe (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Wybrane problemy ochrony i inżynierii środowiska (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie (Bogusław Fiedor)
Zarządzanie środowiskiem (Stanisław Łojewski)
Zarządzanie środowiskiem (Rafał Miłaszewski)
Zarządzanie środowiskiem (Bazyli Poskrobko)
Zarządzanie środowiskiem (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Zarządzanie środowiskowe (Wacław Adamczyk)
Zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Zarządzanie informacją o środowisku (Małgorzata Sej-Kolasa)
Zintegrowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem (Piotr Rogala)
2. Edukacyjne instrumenty implementacji ładu społecznego
Zasady ładu społecznego (Tadeusz Borys)
Monika Grabowska: Konsultacje społeczne jako element edukacji ekologicznej
Adam Płachciak: Edukacja ekologiczna w perspektywie ponowoczesnej
Anetta Zielińska: Negocjacje w ochronie środowiska elementem edukacji dla ekorozwoju
2.2. Przykłady programów kształcenia
Andrzej Papuziński, Andrzej Gajka: Wymagania programowe dla studiów licencjackich zaocznych na kierunku „Politologia” o specjalności „Ekorozwój i polityka ekologiczna”
2.3. Przykłady programów przedmiotów (karty programowe)
Aspekty środowiskowe w europejskiej polityce regionalnej (Zbigniew Przybyła)
Ekofilozofia i etyka środowiskowa (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Ekosocjologia. Socjologia ochrony środowiska (Eugeniusz Kośmicki)
Estetyka środowiska (Jan Kurowicki)
Etyka ekologiczna (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Etyka środowiskowa (Adam Płachciak)
Europejskie standardy prawne w ochronie środowiska (Andrzej Raj)
Filozofia ochrony środowiska (Eugeniusz Kośmicki)
Negocjacje w ochronie środowiska (Anetta Zielińska)
Negocjacje w ochronie środowiska (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Ochrona środowiska w procesie integracji europejskiej (Małgorzata Burchard-Dziubińska)
Polityka ekologiczna (Andrzej Papuziński)
Polityka ekologiczna państwa (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Polityka ekologiczna w Polsce (Eugeniusz Kośmicki)
Polityka ekorozwoju (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
Polityka i prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej (specjalność Ekorozwój i polityka ekologiczna — WSP TWP Warszawa)
3. Edukacyjne instrumenty implementacji ładu ekonomicznego
Zasady ładu ekonomicznego (Tadeusz Borys)
3.1. Artykuły problemowe
Stanisław Łojewski: Zakres i programy kształcenia ekonomiczno-ekologicznego na wyższych uczelniach w Polsce
Henryk Manteuffel Szoege: Przedmiot ekonomiczny w oczach studentów ochrony środowiska w SGGW
Agnieszka Panasiewicz: Ubezpieczenia ekologiczne jako przejaw realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
3.2. Przykłady programów kształcenia
Bogusław Fiedor: Minimum programowe dla przedmiotów ekonomiczno-środowiskowych
Rafał Miłaszewski: Odniesienia dydaktyczne projektu KBN Ekonomiczne podstawy zarządzania ochroną wód
Leszek Preisner, Tadeusz Pindór: Nowe przedmioty i formy działalności dydaktycznej dotyczące problematyki ekonomicznej w przedmiotach środowiskowych w AGH
3.3. Przykłady programów przedmiotów (karty programowe)
Ekonomia ochrony środowiska (Janusz Reichel)
Ekonomia środowiska — I (Stanisław Łojewski)
Ekonomia środowiska — II (Stanisław Łojewski)
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych (Małgorzata Burchard-Dziubińska)
Ekonomia zrównoważonego rozwoju (Bazyli Poskrobko)
Ekonomika melioracji i ochrony środowiska (Stanisław Łojewski)
Ekonomika ochrony środowiska — I (Eugeniusz Kośmicki)
Ekonomika ochrony środowiska — II (Eugeniusz Kośmicki)
Ekonomika ochrony środowiska (Jan Leśniak)
Ekonomika ochrony środowiska (Rafał Miłaszewski)
Ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód (Rafał Miłaszewski)
Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód (Stanisław Łojewski)
Environmental economics (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Podstawy ekonomii środowiska i zasobów (Karol Kociszewski)
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska (specjalność Zarządzanie środowiskiem — AE Katowice)
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem