+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Finanse ochrony środowiska
B. Bartniczak, M. Ptak, Wrocław 2009, stron 156


Finanse ochrony środowiska
Celem skryptu jest przedstawienie systemu finansowania ochrony środowiska funkcjonującego w Polsce. W sposób syntetyczny omówione zostały wybrane zarówno źródła, jak i formy finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Dobór rzeczowy omawianych problemów jest zgodny z programem przedmiotu Finanse ochrony środowiska realizowanym na wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W związku z tym autorzy skupili się przede wszystkim na podstawowych instrumentach (opłatach i karach) stosowanych w polskiej polityce środowiskowej oraz na najważniejszych źródłach finansowania ochrony środowiska w sektorze publicznym.

Skrypt składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera szczegółową charakterystykę opłat i kar ekologicznych tworzących polski system finansowania ochrony środowiska. W tej części skryptu przedstawiono również pożądane kierunki zmian w funkcjonowaniu opłat i kar ekologicznych w Polsce.

Rozdział drugi poświęcony jest funduszom celowym finansującym zadania z zakresu ochrony środowiska w Polsce. Omówiono przede wszystkim źródła i kierunki przeznaczania przychodów tych funduszy. W rozdziale przedstawione są również zalety i wady systemu ekologicznych funduszy celowych.
W rozdziale trzecim omówione zostały aspekty związane z finansowaniem ochrony środowiska w Polsce ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Jako pierwsze przedstawione zostały formy pomocy finansowej udzielonej na ochronę środowiska w Polsce w okresie przedakcesyjnym. Następnie zaprezentowano rolę funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2004-2006, a także w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013. Dalsza część rozdziału poświęcona jest roli funduszu Life w finansowaniu polityki ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej.

Rozdział czwarty prezentuje pozostałe zagraniczne źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono fundacji Ekofundusz zajmującej się konwersją polskich długów zagranicznych na przedsięwzięcia ekologiczne. W dalszej części rozdziału omówiono możliwości uzyskania wsparcia ze środków tzw. mechanizmów finansowych utworzonych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozdział zamyka charakterystyka Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będącego jednym z najnowszych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce.

W publikacji zawarte są wyniki analiz funkcjonowania polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Wyniki te (przedstawione często w postaci tabel i rysunków) dotyczą w szczególności przychodów i wydatków ekologicznych funduszy celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Fundacji Ekofundusz. Zakres czasowy zamieszczonych w pracy analiz obejmuje zasadniczo lata 2002-2007. W przypadku natomiast środków zagranicznych dostosowany jest on do okresu ich funkcjonowania.SPIS TREŚCI:Wstęp

Rozdział 1. Opłaty i kary ekologiczne służące finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
1.1. Ogólna charakterystyka opłat i kar ekologicznych obowiązujących w Polsce
1.2. Opłaty i kary wykorzystywane w ochronie powietrza
1.3. Opłaty i kary dotyczące ochrony wód
1.4. Opłaty i kary w gospodarce odpadami
1.5. Opłaty związane z eksploatacją kopalin
1.6. Opłaty i kary związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych
1.7. Opłaty i kary ekologiczne służące ochronie drzew i krzewów
1.8. Pozostałe opłaty i kary ekologiczne
1.9. Kierunki zmian obecnego systemu opłat i kar ekologicznych w Polsce

Rozdział 2. Fundusze celowe jako źródło finansowania ochrony środowiska w Polsce
2.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2.2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2.3. Fundusz Leśny

Rozdział 3. Finansowanie ochrony środowiska ze środków pomocowych Unii Europejskiej
3.1. Fundusze przedakcesyjne
3.2. Środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2004-2006
3.3. Środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013
3.4. Środki na finansowanie ochrony środowiska z programu Life oraz Life+

Rozdział 4. Wybrane zewnętrzne źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce
4.1. Fundacja Ekofundusz
4.2. Mechanizmy finansowe jako źródło finansowania ochrony środowiska
      w Polsce
4.3. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem