+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Gospodarka a Środowisko
(Prace Naukowe nr 1075 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
T. Borys (red.), Wrocław 2005, stron 250

Gospodarka a Środowisko nr 3

Publikacja jest trzecim z kolei zeszytem w ramach serii tematycznej Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o nazwie "Gospodarka a Środowisko". Wszystkie prezentowane artykuły swym zakresem merytorycznym obejmują zagadnienia naukowe i aplikacyjne związane z szeroko rozumianymi relacjami gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym.SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Zarządzanie środowiskiem


 1. Bartosz Bartniczak: Opłaty ekologiczne w polskim systemie finansowania ochrony środowiska
 2. Agnieszka Becla, Stanisław Czaja: Środowisko przyrodnicze i procesy gospodarowania w ujęciu doktryny New Age
 3. Tadeusz Borys: Zrównoważony rozwój w strategiach Unii Europejskiej
 4. Tomasz Brzozowski: Raportowanie środowiskowe. Teoria i praktyka w świetle doświadczeń międzynarodowych
 5. Stanisław Czaja, Anna Cymerman: Rola środowiska przyrodniczego w procesach gospodarowania i rozwoju ekonomicznego w szkole historycznej
 6. Bartłomiej Jefmański: Wskaźniki monitoringu i ewaluacji projektów proekologicznych współfinansowanych z funduszy unijnych
 7. Grzegorz Kobyłko: Korzystanie z pamięci organizacji w procesach ograniczania środowiskowej uciążliwości przedsiębiorstwa
 8. Marta Kusterka: Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju
 9. Agnieszka Panasiewicz: Możliwości rozwoju ubezpieczeń ekologicznych w Polsce na tle niemieckiego rynku ubezpieczeń ekologicznych
 10. Adam Płachciak: Ekofilozoficzne wątki w antropologii M. Schelera, H. Plessnera, A. Gehlena
 11. Michał Ptak: Wdrażanie podatków energetycznych i węglowych
 12. Piotr Rogala: Zarządzanie środowiskowe jako determinanta odpowiedzialności w biznesie
 13. Małgorzata Sej-Kolasa: Monitoring środowiska jako podstawowe źródło danych środowiskowych
 14. Sabina Zaremba-Warnke: Promocja w przedsiębiorstwach proekologicznych
 15. Anettta Zielińska: Próba oceny szans i zagrożeń sieci NATURA 2000 w Polsce
II. Gospodarka przestrzenna
 1. Franciszek Adamczuk: Ład przestrzenny w gospodarce i współpracy transgranicznej Dolnego Śląska i Saksonii
 2. Małgorzata Markowska, Elżbieta Sobczak: Regionalne dysproporcje PKB w krajach Unii Europejskiej
 3. Urszula Markowska-Przybyła: Układ przestrzenny a konkurencyjność regionów — analiza ilościowa
 4. Elżbieta Sobczak: Podejścia do ustalania skal pomiaru w międzynarodowych analizach przestrzennych
 5. Danuta Strahl: Strukturalna miara rozwoju regionalnego
 6. Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka: Proces zmian systemowych w podmiotach opieki zdrowotnej na przykładzie regionu południowo-zachodniej Polski
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem