+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Gospodarka a Środowisko
(Prace Naukowe nr 1185 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
T. Borys (red.), Wrocław 2007, stron 213

Gospodarka a Środowisko nr 7

Publikacja jest siódmym z kolei zeszytem w ramach serii tematycznej Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o nazwie „Gospodarka a Środowisko”. Prezentowane artykuły dotyczą różnych aspektów zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza szeroko rozumianych relacji gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym.SPIS TREŚCI:

Wstęp

I. Zarządzanie środowiskiem


 1. Bartosz Bartniczak: Przesłanki udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska
 2. Grażyna Borys: Handel emisjami w Unii Europejskiej jako instrument ograniczania wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne
 3. Tadeusz Borys: Wykluczenia społeczne a zrównoważony rozwój — podstawowe relacje przyczynowo-skutkowe
 4. Tomasz Brzozowski: Kierunki doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego
 5. Barbara Kryk: Świadomość ekologiczna studentów — prawda czy fikcja?
 6. Jan Kurowicki: Środowisko naturalne jako układy figur wyobraźni
 7. Agnieszka Panasiewicz: Szkoda środowiskowa i jej ubezpieczenie
 8. Adam Płachciak: Zrównoważony rozwój na tle wybranych dylematów moralnych współczesnych społeczeństw zachodnich
 9. Michał Ptak: Opłaty, kary i podatki służące ochronie środowiska w Polsce na tle doświadczeń innych krajów europejskich
 10. Małgorzata Sej-Kolasa, Anetta Zielińska: Charakterystyka porównawcza województw na podstawie jakości powietrza
 11. Sabina Zaremba-Warnke: Korzyści oferowane odbiorcom w programach kształtujących proekologiczny styl życia
II. Gospodarka przestrzenna
 1. Franciszek Adamczuk: Przestrzenne i instytucjonalne aspekty rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie Dolnego Śląska
 2. Urszula Markowska-Przybyla: Cele polskiej polityki rozwoju regionalnego a obecny stan zróżnicowania przestrzeni
 3. Elżbieta Nawrocka: Turystyka w planach strategicznych jednostek przestrzennych w warunkach zrównoważonego rozwoju
III. Zarządzanie jakością
 1. Dorota Bobik: Modele zarządzania jakością
 2. Grzegorz Kobyłko, Edyta Tabaszewska: Rola systemu zarządzania wiedzą w doskonaleniu jakości procesów i produktów w przedsiębiorstwie
 3. Piotr Rogala: Normalizacja i ocena zgodności a systemy zarządzania jakością
 4. Katarzyna Szoltysek, Szymon Dziuba: Przegląd krajowych jednostek certyfikujących rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne w świetle projektu rozporządzenia o rolnictwie ekologicznym
 5. Edyta Tabaszewska: Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą — współistnienie na przykładzie Gambit-Lubawka Sp. z o.o
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem