+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii
J. Tomczyk-Tołkacz (red.), Jelenia Góra 2003, stron 362


Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii

Publikacja zawiera większość wystąpień zaprezentowanych na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem w dniach 17-19 października 2003 roku w Szklarskiej Porębie.


Wszystkie opracowania zostały podzielone na trzy grupy:
 • postrzeganie jakości życia w szerokiej perspektywie humanistycznej znajdziemy m.in. w artykułach z dziedziny filozofii, bioetyki, psychologii, komunikacji społecznej, penitencjarystyki, a także w relacjach z badań jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych,
 • na społeczno-ekonomiczne aspekty jakości życia zwrócono uwagę m.in. w artykułach prezezntujących wybrane wskaźniki jakości życia, problemy ochrony konsumenta oraz rozwoju organizacji i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ekologiczny wymiar jakości życia podkreślono w pracach dotyczących etyki środowiskowej, stylu życia, obszarów przyrodniczo cennych, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jak również marketingu, ubezpieczeń i edukacji ekologicznej.SPIS TREŚCI:


Słowo wstępne

 • Tadeusz Borys
  Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości (artykuł wprowadzający)
JAKOŚĆ ŻYCIA W PERSPEKTYWIE HUMANISTYCZNEJ
 • Regina Borowik, Wanda Borowik
  Lek jako symptom egzystencjonalnej dysfunkcji i dewaluacji jakości życia
 • Piotr Drogowski
  "Jakość życia" jako kategoria filozoficzna w perspektywie systemowej teorii kultury i komunikacji
 • Izabela Fornalik, Stanisław Gola
  Normalizacja życia osób niepełnosprawnych w polskich warunkach — złudzenia czy rzeczywistość
 • Ryszard Janikowski
  Społeczeństwo późnej nowoczesności
 • Artur Pawłowski
  Pojęcie "jakości życia" w oczach młodzieży
 • Janina Peikert
  Wpływ uczestnictwa na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na jakość życia ludzi starszych (na przykładzie Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku)
 • Adam Płachciak
  Znaczenie oddziaływań religii na zmianę jakości życia osadzonych w izolacji penitencjarnej
 • Zbigniew Raszczyk
  Bioetyczna koncepcja jakości życia. Istotne i specyficzne cechy biomedycznego pojęcia jakości życia człowieka
 • Przemysław Rotengruber
  Dialog a zaufanie w kontekście jakości życia

EKONOMICZNO-SPOŁECZNY KONTEKST JAKOŚCI ŻYCIA

 • Paweł Bajon
  Kategoria jakości życia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Aspekty teoretyczne i praktyczne w wybranych gminach uzdrowiskowych
 • Bartosz Bartniczak
  Porównanie województw w Polsce pod względem wybranych wskaźników jakości życia z ładu społecznego
 • Agnieszka Becla, Stanisław Czaja
  Problem jakości życia i dobrobytu w teorii ekonomii (w kontekście badań A. Sena)
 • Piotr Białowąs
  Funkcjonowanie systemów znormalizowanych w organizacjach w aspekcie poprawy jakości życia pracowników i klientów
 • Tomasz Brzozowski
  System zarządzania środowiskowego w organizacjach jako podstawa w podnoszeniu prośrodowiskowej jakości życia
 • Zbigniew Dokurno
  Wolność jako immanentny atrybut jakości życia w kontekście nowej koncepcji rozwoju A. Sena
 • Lidia Kaliszczak
  Kategoria jakości życia w życiu i działalności gospodarczej człowieka
 • Eugeniusz Kośmicki
  Ochrona konsumenta a problem jakości życia w globalnym społeczeństwie ryzyka (na przykładzie Unii Europejskiej)
 • Marta Kusterka
  Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju
 • Tadeusz Pindór, Leszek Preisner
  Wybrane wskaźniki jakości życia na przykładzie Górnego Śląska
 • Michał Ptak
  Wykorzystanie gospodarczych wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny jakości życia w regionie
 • Piotr Rogala
  Jakość życia jako główny wyznacznik rozwoju gmin
ASPEKTY EKOLOGICZNE JAKOŚCI ŻYCIA

 • Irena Kociszewska
  Edukacja ekologiczna jako szansa poprawy jakości życia ludności wiejskiej
 • Karol Kociszewski
  Rola "środków towarzyszących" wspólnej polityki rolnej UE w stymulowaniu ekologicznie zrównoważonego rozwoju
 • Barbara Kryk
  Jakość życia a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska
 • Janina Kubka
  Między konsumpcjonizmem a ascetyzmem ekologicznym: problem ekologicznej jakości i ekologicznego stylu życia
 • Jan Leśniak
  Zrównoważone społeczeństwo a jakość życia w Szwecji
 • Alicja Małgorzata Nowak
  Ocena wpływu parku wiatrowych na jakość życia społeczności lokalnych
 • Agnieszka Panasiewicz
  Ubezpieczenia ekologiczne jako narzędzie zapewnienia odpowiedniej jakości życia człowieka
 • Bazyli Poskrobko
  Czynniki kształtujące jakość życia na obszarach przyrodniczo cennych
 • Jacek Potocki, Zbigniew Przybyła
  Ochrona przyrody a jakość życia — wybrane problemy
 • Włodzimierz Tyburski
  Problematyka jakości życia w perspektywie etyki środowiskowej
 • Sabina Zaremba
  Marketing ekologiczny a jakość życia
 • Anetta Zielińska
  Jakość życia a obszary chronione


Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem