+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Konferencja Naukowa pt. „Pracownik w systemach zarządzania


21 marca 2013 r. w auli Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Pracownik w systemach zarządzania”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Otwarcia konferencji dokonał prof. Mieczysław Morawski (Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju Wydziału) oraz prof. Tadeusz Borys (Przewodniczący Rady Programowej Konferencji). W programie konferencji znalazło się 14 prezentacji merytorycznych, które zostały wygłoszone podczas dwóch sesji plenarnych.

Konferencja 21 marca 2013_2
Foto 1. Prof. Mieczysław Morawski oraz prof. Tadeusz Borys


Wybór tematu konferencji to prosta konsekwencja tendencji obserwowanych w naukach o zarządzaniu. Zarządzanie pracownikami (kapitałem ludzkim) to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin (poddyscyplin) nauk o zarządzaniu o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Interdyscyplinarność ta generuje bardzo obszerny i ciągle się powiększający obszar problemów, z których część jeszcze kilka lat temu w bardzo małym stopniu brana była pod uwagę w polityce personalnej. Tematyka wystąpień i dyskusja w dużym stopniu uwzględniała tę interdyscyplinarność i koncentrowała się na trzech grupach problemów:
 • podstawach aksjologicznych zarządzania personelem, które ujawniają się przede wszystkim w podmiotowym lub przedmiotowym podejściu do pracownika organizacji, a także w ogromnej liczbie deklaracji jak ważny jest człowiek w organizacji, co nie zawsze ma wystarczające odzwierciedlenie w rzeczywistych systemach zarządzania;
 • roli i sposobach motywowania w realizacji funkcji personalnej, a zwłaszcza motywowania pracowników kluczowych, możliwości motywowania pracowników poprzez współpracę i rywalizację,
 • roli auditorów wewnętrznych we współczesnych organizacjach oraz widzianych z perspektywy pracowników korzyściach i problemach związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem systemu zarządzania jakością według ISO 9001.

  Konferencję kończyły trzy sesje równolegle. Pierwsza z nich pt. „Zasoby ludzkie - sposoby auditowania, szukanie obszarów doskonalenia”, została przygotowana i przeprowadzona przez Piotra Krajcera z Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie. Obradom drugiej sesji „Wyzwania związane z zarządzaniem personelem i zarządzaniem jakością w dydaktyce i nauce” przewodniczył dr Piotr Rogala. Uczestniczyli w niej pracownicy szkół wyższych. Podczas trzeciej sesji „Czy klient ma zawsze rację”, swoje referaty zaprezentowali studenci specjalności „Zarządzanie jakością i środowiskiem”. Przedstawiono, a następnie poddano dyskusji następujące referaty: Zarządzanie jakością usług w małych i średnich obiektach noclegowych – program Złoty Standard (Joanna Gabryś), Orientacja na klienta w karkonoskim Hufcu ZHP (Arkadiusz Rudolf), W trosce o bezpieczeństwo konsumentów – znakowanie produktów niebezpiecznych (Robert Orzeszko), Identyfikacja satysfakcji klienta wewnętrznego na przykładzie oddziału położniczego (Melisa Kwiatkowska) i Procesy związane z klientem w przedsiębiorstwie Dr. Schneider Automotive POLSKA Sp. z o. o. (Katarzyna Trzeciak). Współorganizatorem tej sesji było Koło Naukowe „OIKOS”, a jej obradom przewodniczył dr Bartosz Bartniczak.

  Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie w konferencji uczestniczyło niemal 120 osób. Wzięli w niej udział: pracownicy naukowi z 8 uczelni wyższych (Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkoły w Jeleniej Górze, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomiczno w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego), studenci jeleniogórskich uczelni oraz przedstawiciele ponad 40 różnych organizacji działających na terenie województwa dolnośląskiego - zarówno z sektora biznesu, jak i administracji publicznej. Dorobek naukowy tej konferencji będzie opublikowany w Pracach Naukowych wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Konferencja 21 marca 2013_2
  Foto 2. Uczestnicy konferencji


  W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzili pracownicy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem jeleniogórskiego wydziału UE: dr Tomasz Brzozowski, dr Piotr Rogala (jako Przewodniczący), dr Paweł Skowron oraz mgr Ewa Starczewska.

 • Konferencja 21 marca 2013_1 Konferencja 21 marca 2013_2 Konferencja 21 marca 2013_3 Konferencja 21 marca 2013_4
  Konferencja 21 marca 2013_5 Konferencja 21 marca 2013_6 Konferencja 21 marca 2013_7 Konferencja 21 marca 2013_8
  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem