+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ AdiunkciVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
pod patronatem:
Ministra Środowiska
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Konferencja Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Pliki do pobrania:
Program konferencji (ostateczna wersja)
Wymagania edytorskie
Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa
Mapa 1
Mapa 2
Materiały z konferencji z 2005 r.

  Zdjęcia z konferencjiW dniach 18-21 października 2009 roku odbyła się w Piechowicach koło Szklarskiej Poręby kolejna ogólnopolska konferencja pod hasłem: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.

Konferencja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” odbyła się w przepięknym miejscu Karkonoszy — w obiektach konferencyjnych Hotelu „Las” w Piechowicach.

Do pobrania: Program konferencji (ostateczna wersja)
Do pobrania: Wymagania edytorskiePodstawowe informacje o Konferencji:
Termin: 18-21 października 2009 r.
Miejsce: Hotel LAS, Szklarska Poręba
Opłata: 750 zł (pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w Konferencji)
Nr konta: Bank Zachodni WBK 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 dopisek: edukacja 2009


Harmonogram Konferencji::
30.04.2009 r. Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z tematem referatu / prezentacji / posterów
15.05.2009 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej
31.05.2009 r. Przesłanie II komunikatu (w tym wymogów edytorskich)
15.09.2009 r. Przesłanie pełnego tekstu referatu
30.09.2009 r. Przesłanie III komunikatu
18-21.10.2009 r. KONFERENCJA


Komitet Organizacyjny Konferencji:
Prof. Tadeusz Borys — przewodniczący (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Państwowa Rada Ochrony Środowiska)
Prof. Bazyli Poskrobko — wiceprzewodniczący (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Państwowa Rada Ochrony Środowiska)
Dr Tadeusz Pindór — wiceprzewodniczący (Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)


Organizator Konferencji:
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Współorganizatorzy Konferencji:
Deutsch-Polnisches Netzwerk Wissenschaftler für nachhaltige Entwicklung Polsko-Niemiecka Sieć Naukowców na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski
Grupa robocza Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Katedra Gospodarowania Środowiskiem i Turystyki Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku


Zakres tematyczny Konferencji:
 • nowe paradygmaty rozwoju jako przedmiot edukacji na różnych poziomach i w różnych formach systemu edukacyjnego — odpowiedzi edukacyjne na koncepcje zrównoważonego, trwałego i samopodtrzymującego rozwoju; sposoby ujawniania nowych paradygmatów rozwoju w systemie edukacji;
 • edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako cel strategiczny i przedmiot strategii na poziomie globalnym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; problem ciągłości systemu edukacji dla zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach kształcenia; zrównoważony rozwój jako ład zintegrowany i konsekwencje tej interpretacji dla edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
 • podstawy aksjologiczne edukacji dla zrównoważonego rozwoju — aksjologia rozwoju w programach kształcenia, problem „rozmytej” aksjologii w systemach edukacyjnych; rozszerzona wizja edukacji dla zrównoważonego rozwoju a egocentryczna rzeczywistość;
 • rola kultury w edukacji dla zrównoważonego rozwoju; kultura jako łącznik systemów wartości z edukacją; przesłania edukacyjne dla różnych sfer kultury w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju; edukacja dla zrównoważonego rozwoju a środki masowego przekazu;
 • edukacja w kształtowaniu ładu środowiskowego: cele i zadania edukacji ekologicznej; realizacja celów Narodowej strategii edukacji ekologicznej; edukacja formalna i nieformalna; ocena spójności edukacji ekologicznej; dobre praktyki dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicznej (programy, sylabusy), edukacyjne cele systemu obszarów chronionych itp.;
 • edukacja w kształtowaniu ładu społecznego: cele i zadania edukacji społecznej dla zrównoważonego rozwoju (edukacja na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, cechy społeczeństwa zrównoważonego, edukacja w zakresie integracji społecznej i minimalizacji wykluczenia społecznego, problemy integracji edukacji dla zrównoważonej jakości życia z edukacją dla zrównoważonego rozwoju, rola sektora pozarządowego i partnerstwa międzysektorowego w edukacji itp.), cele, zadania i dobre praktyki dydaktyczne (programy, sylabusy);
 • edukacja w kształtowaniu ładu ekonomicznego: edukacja ekonomiczna dla zrównoważonego rozwoju (ekonomia środowiskowa i ekologiczna, edukacja w zakresie: zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zrównoważonego rozwoju turystyki, zrównoważonego transportu, zrównoważonej gospodarki energetycznej, zrównoważonej gospodarki wodnej, zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonej gospodarki przestrzenią, dobre zarządzanie itp.); cele, zadania i dobre praktyki dydaktyczne (programy, sylabusy).


Cele Konferencji:
 1. Ocena zaawansowania realizacji celów i zadań ogłoszonej przez ONZ na lata 2005-2014 Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju i europejskiej Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.
 2. Ocena polskiego systemu edukacyjnego z punktu widzenia realizacji celów Dekady na tle doświadczeń innych krajów europejskich.
 3. Wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia atrakcyjności, skuteczności i spójności edukacji formalnej i nieformalnej na różnych poziomach kształcenia i przy wykorzystaniu różnych form partnerstwa międzysektorowego.
 4. Sformułowanie konkretnych rekomendacji sprzyjających realizacji celów Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.


Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
tel.: 075 75 38 257, fax: 075 75 38 357

Osoby do kontaktu:
dr Anetta Zielińska, 606 623 443
dr Bartosz Bartniczak, 601 959 352
dr Tomasz Brzozowski, 504 124 361
Skrzynka pocztowa Konferencji: edukacja2009@gmail.com


Partnerzy Konferencji:
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju , pod. red. T. Borysa
Materiały z poprzedniej konferencji (z 2005 r.)

Kolejne części publikacji do pobrania w formacie pdf
Strony 1-14 (spis treści)
Strony 15-144
Strony 145-170
Strony 171-317
Strony 318-345
Strony 346-394
Strony 395-448
Strony 449-484
Strony 485-524
Zobacz też:
[
Wspomnienia z konferencji z 2005 r. ]
[ Wspomnienia z konferencji z 2003 r. ]
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem