+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości,
pod red. T. Borysa i P. Rogali Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011


Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości
Wśród ośmiu zasad zarządzania jakością orientacja na klienta ma szczególne znaczenie, ponieważ sens tej zasady wynika wprost z definicji jakości. Powszechnie dzisiaj przyjmuje się, że jakość jest to stopień spełnienia wymagań klienta. Tak więc zadzanie jakością to działanie, które ma polegać na rozpoznawaniu potrzeb i oczekiwań klientów, a następnie na takim prowadzeniu działalności biznesowej, które pozwoli nie tylko spełnić te wymagania, ale nawet je przekroczyć, tworząc dodatkowe impulsy dla wzrostu satysfakcji klienta i kapitału jego lojalności.

artykuły prezentowane w niniejszej publikacji podlegały nie tylko procesowi recenzowania, ale ich ostateczna postać została w dużej mierze ukształtowana także dzięki dyskusjom naukowym prowadzonym podczas konferencji Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, która odbyła się w październiku 2010 r. w Piechowicach.SPIS TREŚCI:


Wstęp

Roman Batko: Między świątynią a lunaparkiem - muzeum na drodze doskonalenia jakości

Urszula Bąkowska-Morawska: Obsługa klienta w strategii doskonałości operacyjnej na przykładzie usług hotelarskich

Piotr Białowąs: Wybrane mikro- i makroekonomiczne zjawiska gospodarcze a orientacja na klienta współczesnych przedsiębiorstw

Tadeusz Borys: Klient jako "początek" i "koniec" prowadzonej działalności

Tomasz Brzozowski: Oczekiwania i zadowolenie klienta jako wyznaczniki kierunków doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania

Marek Bugdol: Koncepcja klienta wewnętrznego - społeczne problemy praktycznej implementacji

Małgorzata Chojnacka: Wybrane aspekty pomiaru satysfakcji klienta - studium teoretyczno-empiryczne

Marta Chudykowska: Perspektywa klienta w wybranych koncepcjach pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa

Anna Dobrowolska, Wiesław Dobrowolski: Wpływ technologii informatycznej na jakość procesu usługowego i na klienta

Beata Domańska-Szaruga: Jakość w sferze usług bankowych

Joanna Dziadkowiec, Urszula Balon: Model zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji

Joanna Ejdys: Benchmarking personalny narzędziem doskonalenia się nauczyciela akademickiego

Zenon Foltynowicz, Marta Purol: Ocena usługi edukacyjnej

Bartosz Fortuński: Wpływ systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zadowolenie klientów na przykładzie organizacji z branży elektroenergetycznej

Daniel Gach: Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy

Mariusz Giemza: Motywowanie klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych systemowo

Magdalena Graczyk, Krzysztof Witkowski: Jakość usług wodno-kanalizacyjnych

Tomasz Greber: Audyt drugiej strony jako badanie zadowolenia klienta i szansa na rozwój

Piotr Grudowski: Możliwości wykorzystania modeli doskonałości w systemach zarządzania jakością wyższych uczelni

Marek Jarzębiński: Rola znakowania i certyfikacji systemów jakości w procesie spełnienia wymagań klienta na przykładzie branży hotelarskiej

Maja Jedlińska: Kształtowanie relacji z klientami w działaniach przedsiębiorstw

Bartłomiej Jefmański: Pomiar i ocena jakości usług z zastosowaniem liczb rozmytych - aspekty metodologiczne i przykłady zastosowań

Joanna Jończyk: Ocena satysfakcji pacjenta w kontekście jakości opieki zdrowotnej

Marian Kachniarz: Orientacja na klienta w powiatach dolnośląskich

Zbigniew Kłos: O zadowoleniu klientów sektora dóbr szczególnych

Grzegorz Kobyłko: Możliwości wykorzystania wiedzy o nabywcy w doskonaleniu procesów w łańcuchu dostaw na przykładzie sektora farmaceutycznego

Olga Kocot-Barabasz: Uczestnictwo i informowanie jako formy oddziaływania administracji publicznej na zadowolenie klientów

Romuald Kolman: Kwalitologia konsumencka

Ewa Konarzewska-Gubała: Orientacja na studenta i absolwenta w projektowaniu programów studiów na podstawie efektów uczenia się

Marta Kusterka-Jefmańska, Bartłomiej Jefmański: Zastosowanie metody IPA w badaniu jakości usług edukacyjnych szkoły wyższej

Krystyna Lisiecka: O strategii przedsiębiorstw zorientowanych na wartość dla klienta

Jacek Łuczak: Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością dla zapewnienia satysfakcji klientów na przykładzie dostawców z branży motoryzacyjnej

Alina Matuszak-Flejszman: Wpływ wymagań klienta i innych zainteresowanych stron na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001

Mieczysław Morawski: Obsługa klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie hotelu. Znaczenie czynnika personalnego

Tomasz Papaj, Ewa Czyż-Gwiazda: E-administracja publiczna orientacją na klienta (obywatela) na przykładzie projektu SEKAP

Stanisław Popek, Jarosław Świda: Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny

Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska: Próba zidentyfikowania profilu potencjalnego nabywcy mięsa w obliczu informacji o zagrożeniu

Piotr Rogala: Badanie satysfakcji klientów przez urzędy administracji samorządowej

Magdalena Rojek-Nowosielska: Zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy klienta

Edyta Ropuszyńska-Surma, Urszula Ropuszyńska-Hanuza: Klienci usług sieciowych w energetyce
Paweł Skowron: Wybór klientów metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej

Elżbieta Skrzypek: Uwarunkowania jakości klienta w realiach nowej ekonomii

Agnieszka Sokolowska: Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - w kierunku uczciwego traktowania klienta

Elżbieta Aleksandra Studzińska: Wykorzystanie metod badań satysfakcji klientów banku

Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak-Kamieniarz: Postrzeganie klienta w edukacji a koncepcja nowego zarządzania publicznego - cześć 1: Tło ekonomiczne, pedagogiczne i prawne

Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak-Kamieniarz: Postrzeganie klienta w edukacji a koncepcja nowego zarządzania publicznego - część 2: Obraz wyłaniający się z dostępnej nauczycielom literatury naukowej

Katarzyna Szczepańska: Klient w teorii i praktyce zarządzania jakością

Tomasz Taraszkiewicz, Dariusz Kuczyński: Orientacja na klienta i dobre praktyki w kształtowaniu relacji na rynku pracy

Stanislaw Tkaczyk, Jolanta Koluda: Komunikacja jako czynnik kształtujący lojalność klientów w sektorze usług telekomunikacyjnych

Maciej Urbaniak: Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa doskonalące systemy zarządzania jakością w zakresie budowania relacji z klientami na rynku B2B

Wioletta Wereda: Ocena satysfakcji klienta po wprowadzeniu innowacyjnej usługi przez MPK w Siedlcach

Jarosław Witkowski, Maja Kiba-Janiak: Jakość życia mieszkańców jako kryterium budowy modelu referencyjnego logistyki miejskiej

Grażyna Paulina Wójcik: Zarządzanie relacjami z klientami jako czynnik przewagi konkurencyjnej w energetyce

Sabina Zaremba-Warnke: Orientacja na potrzeby proekologicznego konsumenta

Janusz Zymonik: Klient w modelach oceny opiniodawczej

Krzysztof Zymonik: Prawo konsumenta do informacji o produkcie w sprzedaży konsumenckiej

Zofia Zymonik: Klient i wartość tworzona dla niego w organizacji

Arkadiusz Żolnierzak: Orientacja na klienta jako podstawowe kryterium działalności firmy Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem