+ Aktualności
+ Prezentacja projektu
+ Partnerzy projektu
+ Do pobrania
+ Promocja
+ Archiwum
+ Kontakt

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

PO Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia 1: Gospodarka i nauka


CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu uzupełnienie istniejącej luki informacyjnej i przygotowanie bazy danych stanowiącej podstawę do wspólnego transgranicznego rozwoju regionalnego. Dlatego analizowane będą przepływy ponadgraniczne (transport, rynek pracy, edukacja, handel, kultura, opieka zdrowotna itd.) oraz możliwości wspólnego zrozumienia pojęcia jakości życia. Te analizy będą każdorazowo obejmować opracowanie metody ankietowania, niezbędnej do przeprowadzenia badań, jak i badania empiryczne po obu stronach granicy oraz ich ocenę. Na tej podstawie - wspólnie z kluczowymi podmiotami regionalnymi - opracowane zostaną wnioski końcowe i polityczne warunki działań. Temu celowi będą służyć także 2 konferencje oraz 2 warsztaty. Celem projektu jest też przekazanie doświadczeń polsko-saksońskiego pogranicza innym obszarom przygranicznym w Polsce, Niemczech i Europie oraz wypracowanie dobrej praktyki w zakresie współpracy trans granicznej, która może służyć jako przykład innym regionom przygranicznym.


OPIS PROJEKTU

Proces integracji jest dla saksońsko-polskiego obszaru granicznego szansą wyjścia z peryferyjnego położenia, wzmocnienia ponadgranicznych przepływów i wzrostu jakości życia oraz konkurencyjności. Obszar pogranicza posiada charakterystyczne potencjały rozwoju, m.in. ponadgraniczne przepływy gospodarcze, wspólny rynek pracy, wzajemnie uzupełniające się funkcje w turystyce, opiece zdrowotnej itp. Jednakże w saksońsko-polskim obszarze przygranicznym brakuje informacji na temat przepływów transgranicznych oraz specyficznych cech jakości życia regionu pogranicza. Wiedza ta jest podstawą dla wspólnych strategii i koncepcji, które łączą uzupełniające się nawzajem mocne strony obu części obszaru granicznego. W obszarze przygranicznym istnieje także potrzeba ożywienia komunikacji z udziałem kluczowych podmiotów polityki i administracji.

Projekt: „Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego” ma na celu uzupełnienie istniejącej luki informacyjnej i przygotowanie bazy danych stanowiącej podstawę do wspólnego transgranicznego planowania regionalnego. Celem projektu jest także wspieranie sieci współpracy pomiędzy decydentami i ekspertami oraz wzmocnienie powiązań nauki ze społecznością w saksońsko-polskim obszarze przygranicznym.

Dlatego w ramach projektu zostaną przeanalizowane możliwości ponadgranicznego zrozumienia pojęcia jakości życia, a następnie będą przeprowadzone badania subiektywnej i obiektywnej jakości życia oraz ponadgranicznych przepływów (rynek pracy, edukacja, zakupy, kultura, zdrowie, komunikacja itd.). Analizy te obejmują każdorazowo opracowanie metody badań, a następnie zebranie danych w powiecie zgorzeleckim oraz Görlitz. Regionalne podmioty polityki i administracji będą włączone do badań już w fazie przygotowań, aby uwzględnić konkretne lokalne potrzeby. Na podstawie przeprowadzonych badań, wspólnie z regionalnymi przedstawicielami władz, zostaną wyciągnięte wnioski oraz opracowane postulaty działań. Temu celowi służyć będą m.in. dwie konferencje oraz dwa seminaria. Innym celem tych spotkań jest rozpowszechnienie doświadczeń z obszaru niemiecko-polskiego pogranicza na narodowym i europejskim poziomie, jak również analiza przykładów dobrych praktyk z innych regionów pogranicza, które mogłyby zostać wykorzystane w saksońsko-polskim obszarze przygranicznym. Projekt może mieć więc charakter modelowy dla regionów pogranicza w Polsce, Niemczech i Europie.


GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Grupą docelową projektu są przede wszystkim decydenci oraz eksperci zajmujący się rozwojem i planowaniem regionalnym w obszarze przygranicznym. Ponadto grupę docelową stanowią pozostałe kluczowe podmioty życia społeczno-gospodarczego w obszarze przygranicznym, m.in. z dziedziny nauki, gospodarki, urzędy pracy, placówki oświatowe.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany od 18.10.2011 r. do 31.03.2014 r.

Do góry | Prezentacja projektu | Partnerzy projektu | Aktualności
Do pobrania |   Promocja | Archiwum | Kontakt