+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju
T. Borys (red.), Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2003, stron 275


Rola wyższych 
           uczelni w edukacji dla ekorozwoju
Książka diagnozuje w przybliżony sposób stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym. Prezentuje wyniki piątej już ogólnopolskiej konferencji organizowanej pod hasłem "Edukacja dla ekorozwoju" przez jeleniogórski ośrodek akademicki wspólnie z Polskim Oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w październiku 2002 r. w Szklarskiej Porębie.

Praca skierowana jest do wszystkich zainteresowanych edukacją nie tylko w jej formalnym wydaniu. Prezentowane w książce konkretne propozycje programów specjalności dydaktycznych, przedmiotów nauczania związanych z ekonomią, ekonomiką, zarządzaniem, ekologią, etyką i inżynierią środowiska powinny zainteresować nie tylko pracowników wyższych uczelni, ale także samorządy lokalne i organizacje pozarządowe jako pomoc w prowadzeniu różnych działań edukacji nieformalnej.


SPIS TREŚCI:


Przedmowa

1. Edukacja dla ekorozwoju — artykuły problemowe
Tadeusz Borys
Edukacja dla ekorozwoju — podstawowe wyzwania

Małgorzata Burchard-Dziubińska
Rola szkół wyższych w budowaniu świadomości ekologicznej absolwentów

Magdalena Cheda
Aktualne problemy realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej

Stanisław Czaja, Agnieszka Becla
Sposoby prezentacji informacji ekologiczno-ekonomicznych w procesie dydaktycznym oraz skuteczność ich oddziaływania

Ryszard Janikowski, Wanda Jarosz, Zofia Nowińska
Uspołecznienie zarządzania środowiskowego a wiedza studentów wybranych kierunków studiów

Grzegorz Kobyłko
Kształcenie specjalistów w zakresie zarządzania środowiskiem

Andrzej Mizgajski
Wybrane problemy kształcenia i doskonalenia kadr ochrony środowiska

Barbara Piontek
Świadomość zintegrowana — nowa jakość w procesie kształcenia na rzecz rozwoju trwałego i zrównoważonego

Jadwiga Tołkacz
Filozofia i etyka w edukacji dla ekorozwoju

2. Stan edukacji dla ekorozwoju w polskim szkolnictwie wyższym
2.1. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne
2.2. Uniwersytety
2.3. Wyższe szkolnictwo techniczne
2.4. Wyższe szkolnictwo rolnicze — ogólny przegląd

3. Programy kształcenia w zakresie ekorozwoju
3.1. Przykłady specjalizacji dydaktycznych
3.2. Lista przedmiotów związanych z ekorozwojem i założenia pracy warsztatowej (Tadeusz Borys)
3.3. Grupa przedmiotów: ekonomia i ekonomika środowiska
3.4. Grupy przedmiotów: zarządzanie środowiskiem
3.5. Grupy przedmiotów: gospodarka przestrzenna
3.6. Inne przedmioty

4. Transgraniczna wymiana doświadczeń w kształceniu dla ekorozwoju
Maria Urbaniec
Koncepcyjne założenia i techniczne możliwości międzynarodowego transferu know-how w zakresie proekologicznego kształcenia

Jana Brauweiler, Maria Urbaniec, Grzegorz Kobyłko i Anetta Zielińska
Praktyczne możliwości przeprowadzenia transferu know-how w zakresie zarządzania środowiskowego na wyższych uczelniach

Małgorzata Gawrońska
Edukacja dla ekorozwoju na uczelniach wyższych Polski i Niemiec
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem