strona główna Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

Aktualności

O Nas

Pracownicy Katedry

Publikacje

Konferencje

Studia I i II stopnia

Studia podyplomowe

Koło naukowe Oikos

Journal of quality and     environmental studies

Przydatne adresy

Dla pracowników

Biblioteki specjalnościowe

Kontakt    Znajdź nas na Facebooku
Oferta specjalności na I i II stopniu studiów


Cykl kształcenia 2017-2019

wuzs Specjalność na studiach I stopnia
I
Menedżer jakości i środowiska
I

Kogo kształcimy?
Program specjalności został tak zaprojektowany, aby przekazać studentom aktualną, praktycznš oraz kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem. Jej absolwenci znajdują zatrudnienie, m. in. w Działach Kontroli Jakości oraz Działach Zapewnienia Jakości, Działach Przygotowania Produkcji, Działach Marketingu, Zespołach Rozwoju Biznesu oraz Działach Ochrony środowiska. Mogą też pełnić funkcje specjalne, takie jak np. Przedstawiciel Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Pełnomocnik Prezesa ds. Relacji z Otoczeniem lub Lider Zespołu Rozwiązujšcego Problemy w Organizacji. Zadania realizowane w ramach tych działów i funkcji dotyczą, między innymi: badania potrzeb i satysfakcji klientów, doskonalenia procesów biznesowych, stosowania międzynarodowych standardów jakości, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska i „ekologizacji” produktów oraz produkcji (w tym także pozyskiwaniem środków na tego typu działania). Profil tych zadań sprzyja rozwojowi oraz szybkiej ścieżce awansu zawodowego. Absolwenci naszej Specjalności mogą z powodzeniem wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach własnej działalnoœci gospodarczej, a także jako pracownicy firm szkoleniowych, konsultingowych i certyfikujšcych.
I

Jak kształcimy?
W procesie dydaktycznym wykorzystujemy nowoczesne oraz zróżnicowane formy kształcenia (prezentacje multimedialne, tablice interaktywne, studia przypadków, prace w grupach). Duży nacisk położony jest na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Pracownicy prowadzący zajęcia na Specjalności posiadają bogate doświadczenie praktyczne (pracując, m.in. jako przedstawiciele kierownictwa ds. systemu zarządzania jakoœcią, konsultanci, dyrektorzy, koordynatorzy projektów, itd.). Ponadto organizowane są wizyty studyjne, podczas których studenci poznają sposoby funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw, takich jak np. Volkswagen w DreŸnie, Škoda w Mlada Boleslav, PMP w Jeleniej Górze. Studenci mają też możliwoœć zdobycia certyfikatu auditora systemu zarządzania – potwierdzającego praktyczną wartoœć zdobytych kompetencji. Podczas zajęć kładziemy duży nacisk na stworzenie odpowiedniej atmosfery, bazującej na otwartoœci oraz szacunku i sprzyjającej zdobywaniu wiedzy.
I

Dlaczego warto wybrać Naszą Specjalność?
I

Program specjalności Menedżer jakości i środowiska
wuzs Specjalność na studiach II stopnia
I
Menedżer procesów
I

Absolwent specjalności Menedżer procesów posiada umiejętność całościowego i interdyscyplinarnego rozumienia i stosowania podejścia procesowego w praktyce. Podczas studiów nabywa i doskonali zdolności analitycznego myœlenia oraz umiejętnoœć wycišgania wniosków niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Potrafi identyfikować, projektować, wdrażać i doskonalić procesy biznesowe w przedsiębiorstwie zgodnie z metodyką lean management, six sigma. Jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistš ds. zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwojem firmy – doradcš, pełnomocnikiem lub menedżerem. Znajduje zatrudnienie jako menedżer procesu lub konkretnego działu w przedsiębiorstwie. Zdobytą wiedzę może także wykorzystać prowadząc własną działalnoœć gospodarczą lub pracując w firmach szkoleniowych, konsultingowych i certyfikujących. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania procesami biznesowymi zgłaszajš, m.in.: przedsiębiorstwa motoryzacyjne, farmaceutyczne, informatyczne, logistyczne oraz branże innowacyjne. Naszym studentom przekazujemy aktualną i praktyczną wiedzę w zakresie: modelowania procesów biznesowych, identyfikacji oraz analizy i oceny ryzyk operacyjnych w działalności przedsiębiorstwa, przygotowania i wizualizacji różnego typu raportów z działalnoœci organizacji. Absolwenci specjalności potrafią pełnić rolę lidera, a także pracować w zespole realizujšcym projekty doskonalšce. Zakres powierzanych im w przedsiębiorstwach zadań obejmuje, m.in.: kształtowanie relacji z klientami i dostawcami, doskonalenie prowadzonej działalności, a także tworzenie, wprowadzanie oraz monitorowanie przestrzegania standardów działania (np. procedur produkcji lub œwiadczenia usług). Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas studiów sprzyjajš rozwojowi oraz szybkiej œcieżce awansu zawodowego.
I

Program specjalności Menedżer procesów
Do góry |
Strona główna
| Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem