+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
T. Borys, P. Rogala (red.), T. Brzozowski, P. Skowron, M. Piekiełek, D. Bobik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.


Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
Przekazywany czytelnikom podręcznik pt. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem jest przede wszystkim odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie studentów kierunków „ekonomia”, „zarządzanie” czy „ochrona środowiska” na uporządkowaną wiedzę o systemach zarządzania jakością i systemach zarządzania środowiskowego. Książka składa się z pięciu rozdziałów oraz umieszczonego w końcowej części pracy zestawu pytań kontrolnych ułatwiających sprawdzenie stopnia zrozumienia treści zawartych w poszczególnych częściach podręcznika. Ponadto we wstępie do każdego rozdziału — dla zwrócenia uwagi czytelnika na najważniejsze zagadnienia — zestawiono w formie krótkich pytań to, co powinien on wiedzieć po zapoznaniu się z treścią rozdziału.SPIS TREŚCI:Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Zarządzanie, system, system zarządzania i jakość w sensie ogólnym
1.2. Zarządzanie jakością
1.3. Zarządzanie środowiskowe

Rozdział 2. Normalizacja i ocena zgodności
2.1. Normalizacja
2.2. Ocena zgodności

Rozdział 3. System zarządzania jakością
3.1. Normy ISO serii 9000
3.2. Podstawy i słownictwo
3.3. Wymagania dla systemu zarządzania jakością
3.4. Wdrażanie systemu zarządzania jakością

Rozdział 4. System zarządzania środowiskowego
4.1. Normy ISO serii 14000 oraz system EMAS
4.2. Podstawy i słownictwo
4.3. Wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego
4.4. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego

Rozdział 5. Certyfikacja i doskonalenie systemów zarządzania
5.1. Mechanizmy doskonalenia systemów zarządzania
5.2. Certyfikacja systemu zarządzania
5.3. Integracja systemów zarządzania
5.4. Koncepcja TQM i jej instrumentarium
5.5. Samoocena organizacji
5.6. Analiza kosztów jakości
5.7. Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego
5.8. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie

Pytania kontrolne
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Indeks rzeczowy
Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem