+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys
prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys
Kierownik Katedry

pokój: 25 (bud. H)

Dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 10.00-12.00
Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: wtorek 9.30-11.30

E-mail: tadeusz.borys@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Inne
Opis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)

W latach 1986-90 kierował Katedrą Diagnostyki Ekonomicznej, a od 1990 roku kształtuje nowy profil dydaktyczno-badawczy dla interdyscyplinarnego zespołu pracowników w ramach Katedry Polityki i Ekonomiki Ochrony Środowiska, której jest kierownikiem. W tej też Katedrze w 1991 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1990-95 odbył staże naukowe w uczelniach Czech, Niemiec i Holandii. W latach 1986-93 z woli społeczności akademickiej jeleniogórskiego Wydziału pełnił funkcję prodziekana i przez 2 kadencje dziekana Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.

Od wielu lat bierze udział w pracach wielu gremiach społecznych i naukowych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, w tym m.in. Państwowej Rady Ochrony Środowiska, a także Centralnej Komisji Ocen Oddziaływania Obiektów na środowisko. W latach 1980-83 brał udział w organizacji Polskiego Klubu Ekologicznego, a w latach 1983 -89 z ramienia klubu kierował kampanią ekologiczną mającą na celu likwidację uciążliwości jeleniogórskiej "Celwiskozy". Pracujący pod jego kierunkiem interdyscyplinarny zespół opracował w latach 1985-87 rachunek sozo-ekonomiczny, który był podstawą merytoryczną do pojęcia decyzji o zamknięciu tego wybitnie uciążliwego dla środowiska zakładu.

Uczestniczył m.in. w założeniu polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych, a od 8 lat bierze udział w pracach Społecznej Komisji Doradców dla amerykańskiego programu "Environmental Partnership for Central Europe" (EPCE) dla wsparcia pozarządowych organizacji proekologicznych. W latach 1991-98 kierował pracami Forum Społeczne "Ekorozwój dla gmin" (Ekoforum), a od 1993 roku jest dyrektorem Regionalnego Ośrodka Ekorozwoju w Jeleniej Górze. Od 1996 roku uczestniczy we wdrażaniu idei ekorozwoju w kilkudziesięciu gminach w kraju jako konsultant wiodący programu ONZ i rządu polskiego "Umbrella Project" (United Nations Development Programme).


Zainteresowania naukowe

Od lat prowadzi badania na pograniczu trzech dziedzin naukowych: statystyki (m.in. teorii cech, wielowymiarowej analizy porównawczej, statystyki transgranicznej), teorii jakości (m.in. kwalimetrii, zarządzania jakością) oraz teoretycznych podstaw ekorozwoju i jakości życia (m.in. rachunku sozoekonomicznego, wskaźników ekorozwoju i jego programowania, zarządzania ryzykiem środowiskowym itp.).


Najważniejsze publikacje

Jest autorem ponad licznych artykułów naukowych i książek, w tym m.in. takich jak "Elementy teorii jakości" (1980), "Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej" (1984), "Rachunek społeczno-ekonomiczny racjonalności funkcjonowania Celwiskozy w Kotlinie Jeleniogórskiej" (1987 r., red. całości i autorstwo t. 2 i 3) "Kwalimetria — teoria i zastosowania" (1991), "Entwicklungstrende des Umweltschutzmarktes in Polen" (1998), serii 4 poradników dla samorządów i organizacji pozarządowych "Jak budować program ekorozwoju" (1998; autor i red. naukowy) i "Wskaźniki ekorozwoju" (współautor i red.) (1999), "Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej" (1990), "Węzłowe problemy statystyki transgranicznej" (2000).Zobacz: informacje o dorobku prof. dr. hab. T. Borysa w bazie publikacji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuWybrane publikacje

 1. Klient jako "początek" i "koniec" prowadzonej działalności, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. » więcej
 2. Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju - polskie wyzwania, „Problemy Ekorozwoju” 2010, nr 1.
 3. Ekoczytanie - o nowym paradygmacie zrównoważonego rozwoju, „Refleksje” 2010, nr 5.
 4. [z J. Korzeniem], Jak bronić zasad rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym, „Zeszyty ZOU Problemy planistyczne” 2010, nr 3.
 5. O konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Studio EMKA, Warszawa 2010.
 6. Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, J. Kronenberg, T. Bergier (red), wyd. Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 7. Sustainable Development as an Educational Challenge, „Argumenta Oeconomica” 2010, nr 1.
 8. [z A. Płachciakiem], Świat jako sanktuarium - kosmocentryczna filozofia Henryka Skolimowskiego, „Ekonatura” 2010, nr 10.
 9. Upowszechnianie GMO - wybrane problemy środowiskowe, ekonomiczne i prawne, w: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/1, 2010.
 10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - efektywna forma konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju. Cz. I - Co chcemy mierzyć, „Zielona Planeta” 2010, nr 3.
 11. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - efektywna forma konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju. Cz. II - Jakie jest miejsce przyczyny i skutku w analizie wskaźnikowej?, „Zielona Planeta” 2010, nr 4.
 12. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - efektywna forma konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju. Cz III - Jakie bazy wskaźników są możliwe do wykorzystania, „Zielona Planeta” 2010, nr 5.
 13. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom II). Edukacja dla ładu ekonomicznego, pod red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
 14. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie edukacyjne, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (tom I). Główne problemy, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010. » więcej
 15. [ze S. Czają], Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, pod red. D. Kiełczewskiego, Wyd. WSE, Białystok, 2009.
 16. Problemy edukacji dla zrównoważonego rozwoju - perspektywa aksjologiczna, w: Kultura a zrównoważony rozwój: środowisko-ład przestrzenny - dziedzictwo, pod red. R. Janikowskiego i K. Krzysztofka (red.), UNESCO Warszawa 2009.
 17. Organizacje międzynarodowe wobec globalnych problemów ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki światowej SGH, nr 25, 2009, wyd. SGH, Warszawa 2009.
 18. Propozycja siedmiu typologii jakości życia, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 22 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. » więcej
 19. Wykluczenia społeczne a zrównoważony rozwój — podstawowe relacje przyczynowo-skutkowe, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1185 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007. » więcej
 20. W poszukiwaniu syntetycznego wskaźnika zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, pod red. B. Poskrobki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 21. Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007. » więcej
 22. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006. » więcej
 23. Istota i rozwój analizy przyczyno-skutkowej z wykorzystaniem wskaźników, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1115 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006. » więcej
 24. Zrównoważony rozwój w strategiach Unii Europejskiej, w: Gospodarka a Środowisko, pod red. T. Borysa, Prace Naukowe nr 1075 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005. » więcej
 25. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (współautor i redaktor naukowy całości), Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005. » więcej
 26. Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, pod red. J. Tomczyk-Tołkacz, Jelenia Góra 2003. » więcej
 27. Rola zasad w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Zeszyt naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem. » więcej
 28. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce. 10 lat po Rio (redaktor naukowy całości i autor ok. 15% tekstu.), Ekonomia i Środowisko, 2003.
 29. Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju (redaktor naukowy całości i autor ok. 20% tekstu), Ekonomia i Środowisko, 2003. » więcej
 30. Key Issues Relating to Transfontier Statistics, w: Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research, pod red. A. Zeliasia, Cracow University of Economics. Kraków 2001.
 31. [z T. Winnickim] Polish Research and Implementation of Sustainability Indicators, w: Environment indicators and sustainable development trends, pod red. De Hauwere-Dendermonde. Belgia 2001.
 32. Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999.
 33. Wskaźniki ekorozwoju (redaktor naukowy całości i autor około 40% tekstu), Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999. » więcej
 34. Jak budować program ekorozwoju — informacje ogólne, ROE-UNDP, Warszawa-Jelenia Góra 1998. » więcej
 35. Kwalimetria — teoria i zastosowania, Wyd. AE Kraków, Kraków 1991.
 36. Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, w: Monografie i opracowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 23, Wrocław 1984.
 37. Przyczynek do teorii cech, „Wiadomości Statystyczne” 1984, nr 3 i nr 4; 1985, nr 1, nr 7, nr 8 i nr 9.
 38. Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny” 1978, nr 2, s. 371-382.


Inne

Członek m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. W latach 1993-94 uzyskał 2 certyfikaty dydaktyczne Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska w zakresie: ekonomii środowiskowej (Environmental Economics) i zasad polityki ekologicznej (Principles of Environmental Policy). Od 1997 roku przewodniczy pracom ogólnopolskiego zespołu badawczego prowadzącego badania nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach zarządzania (krajowym, regionalnym i lokalnym).Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem