+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Wskaźniki ekorozwoju
T. Borys (red.), Wyd. "Ekonomia i Środowisko", 1999, stron 275


Wskaźniki ekorozwoju
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja poświęcona w całości problemom wskaźników ekorozwoju, a zwłaszcza metodom kwantyfikacji celów ekorozwoju, jego pojęciu, Agendzie 21 jako narzędziu implementacji tej koncepcji rozwoju oraz międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym systemom wskaźników ekorozwoju.

Autorami publikacji są: T. Borys (redaktor naukowy całości i autor około 40% tekstu), B. Fiedor, Z. Bobowski, S. Czaja, J. Hałasa, M. Sej-Kolasa, A. Graczyk, J. Śleszyński.


SPIS TREŚCI:


Wstęp

1. Wprowadzenie do badań nad wskaźnikami ekorozwoju

2. Metody kwantyfikacji celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych
2.1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje
2.2. Pieniężne wskaźniki dobrobytu ekonomicznego
    2.2.1. Wskaźniki oparte na systemie bilansów produktów materialnych
    2.2.2. Wskaźniki oparte na standardowym systemie rachunków narodowych
2.3. Niepieniężne wskaźniki dobrobytu społecznego i ekonomicznego
    2.3.1. Wskaźniki dobrobytu ekonomicznego netto Beckermana i Bacona
    2.3.2. Wskaźniki dobrobytu społecznego
    2.3.3. Syntetyczne wskaźniki dobrobytu społeczno-ekonomicznego
2.4. Ekologiczne modyfikacje analizy input-output

3. Pojęcie i struktura wewnętrzna koncepcji ekorozwoju
3.1. Istota kategorii ekorozwoju
3.2. Próby konkretyzacji kategorii ekorozwoju
    3.2.1. Ekorozwój jako zbiór cech
    3.2.2. Ekorozwój jako zbiór celów
    3.2.3. Ekorozwój jako zbiór zasad
    3.2.4. Ekorozwój jako ład zintegrowany
3.3. Ekorozwój a tradycyjne strategie rozwojowe
3.4. Konsekwencje różnych ujęć ategorii ekorozwoju dla typologii wskaźników

4. Agenda 21 jako narzędzie pomiaru realizacji koncepcji ekorozwoju
4.1. Agendy światowe i międzynarodowe
    4.1.1. Podstawy współpracy międzynarodowej
    4.1.2. Agenda 21 i inne światowe programy działań na rzecz ekorozwoju
    4.1.3. Elementy Agendy 21 w polityce Unii Europejskiej i krajów OECD
4.2 Krajowa Agenda 21
    4.2.1. Struktura Agendy
  4.2.2. Krajowe lobby na rzecz ekorozwoju
    4.2.3. Program ekorozwoju Polski
    4.2.4. Ocena realizacji koncepcji ekorozwoju w Polsce
4.3. Regionalne Agendy 21
    4.3.1. Struktura Agendy
    4.3.2. Regionalne partnerstwo międzysektorowe
    4.3.3. Regionalny program ekorozwoju
    4.3.4. Realizacja koncepcji ekorozwoju w regionach
4.4. Lokalne Agendy 21
    4.4.1. Struktura Agendy
    4.4.2. Udział społeczności lokalnej jako podstawa lokalnej Agendy
    4.4.3. Lokalny program ekorozwoju
    4.4.4. Realizacja koncepcji ekorozwoju na poziomie lokalnym

5. Międzynarodowe systemy wskaźników ekorozwoju
5.1. Funkcje systemu ekologicznego jako podstawa operacjonalizacji wskaźników ekorozwoju
5.2. Ogólny przegląd doświadczeń i koncepcji
    5.2.1. Kryteria wyboru wskaźników ekorozwoju
    5.2.2. System wskaźników ekorozwoju według schematu: presja-stan-reakcja
    5.2.3. Agregatowe wskaźniki ekorozwoju
5.3. Podejście organizacji i instytucji międzynarodowych do budowy systemu wskaźników ekorozwoju
    5.3.1. Wskaźniki OECD
    5.3.2. Wskaźniki ONZ
    5.3.3. Wskaźniki Banku Światowego
    5.3.4. Ważniejsze inicjatywy innych organizacji i instytucji międzynarodowych

6. Narodowe, regionalne i lokalne systemy wskaźników ekorozwoju
6.1. Systemy krajowe
    6.1.1. Doświadczenia krajów zachodnich
    6.1.2. Elementy systemu polskiego
    6.1.3. Niektóre wskaźniki presji polskiej gospodarki na środowisko
6.2. Systemy regionalne
    6.2.1. Zasilanie informacyjne systemu
    6.2.2. Regionalne zbiory wskaźników
6.3. Systemy lokalne
    6.3.1. Ocena zasobów informacji statystycznej
    6.3.2. Systemy tworzenia zbioru wskaźników
6.4. Systemy wskaźników na poziomie podmiotu gospodarczego
    6.4.1. Założenia, cele i zakres monitoringu
    6.4.2. Matryca pytań i wskaźników


Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem