+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci


>Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
T. Borys (red.), Warszawa-Białystok 2005, stron 347

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Książka przedstawia syntezę polskich i zagranicznych doświadczeń w formułowaniu odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:
 • Czy można nadal zamiennie używać takich kategorii jak ekorozwój, rozwój zrównoważony, rozwój trwały i rozwój samopodtrzymujący (sustensywny)?
 • Co to znaczy w ujęciu wskaźnikowym zrównoważony rozwój?
 • Jakie konkretne wskaźniki rozszyfrowują postęp w implementacji tej koncepcji rozwoju?

  Opis tych narzędzi jest właśnie przedmiotem tej książki. Jest ona skierowana do wszystkich środowisk współdziałających solidarnie we wprowadzaniu w życie nowego paradygmatu rozwoju, który powinien zapewnić wysoką jakość życia poprzez zrównoważoną ochronę kapitału przyrodniczego, ludzkiego i kapitału wytworzonego przez człowieka. • SPIS TREŚCI:  Przedmowa

  1. Wprowadzenie do badań nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju
  1.1. Przesłanki polskich badań
  1.2. Stan polskich badań na tle standardów międzynarodowych
  1.3. Ważniejsze konferencje przeglądowe

  2. Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego
  2.1. Problemy rozpoznania istoty zrównoważonego rozwoju
    2.1.1. Podstawowe pytania i dwie wielkie trójki kategorii rozwojowych
    2.1.2. Pojęcie rozwoju i różne "języki" wyrażania jego istoty
    2.1.3. Pierwsza wielka trójka kategorii: rozwój jakości życia, rozwój społeczny,
    gospodarczy i środowiskowy oraz instrumentarium rozwoju
    2.1.4. Druga wielka trójka kategorii: samopodtrzymywanie, trwałość
  i zrównoważoność jako cechy zrównoważonego rozwoju
    2.1.5. Wąska czy szeroka interpretacja zrównoważonego rozwoju
    2.1.6. Najważniejsze konkluzje
  2.2. Prawne i strategiczne umocowanie koncepcji zrównoważonego
  rozwoju w Polsce
    2.2.1. Zrównoważony rozwój w polskiej i europejskiej konstytucji
    2.2.2. Zrównoważony rozwój w polskich ustawach
    2.2.3. Zrównoważony rozwój w polskich dokumentach strategicznych

  3. Podstawy metodyczne budowy wskaźników zrównoważonego rozwoju
  3.1. Identyfikacja głównych problemów metodycznych
    3.1.1. Problem jakości wskaźników — pojęcie wskaźnika, jego poprawność
  i klasyfikacje
    3.1.2. Problem ilości wskaźników — długie czy krótkie listy, czy
  syntetyzować wskaźniki
  3.2. Poszukiwanie głównego "filtru" selekcji wskaźników
    3.2.1. Problem rozpoznania wskaźnika zrównoważonego rozwoju
    3.2.2. Problem uzgodnienia zasad zrównoważonego rozwoju
    3.2.3. Zasady zrównoważonego rozwoju w polskich dokumentach
  strategicznych
  3.3. Analizy wskaźników w układzie przyczynowo-skutkowym
    3.3.1. Istota i rozwój analizy przyczynowo-skutkowej z wykorzystaniem
  wskaźników
    3.3.2. Przykłady wykorzystania wskaźników w analizie przyczynowo-skutkowej
    3.3.3. Zakres wykorzystania układu P-S-R w polskich analizach wskaźnikowych
  3.4. Powiązanie badań nad wskaźnikami ze statystyką publiczną
    3.4.1. Cztery cechy polskich badań nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju
    3.4.2. "Bezwskaźnikowy" etap rozwoju Banku Danych Regionalnych
    3.4.3. Moduły wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach Banku Danych
  Regionalnych
  3.5. Powiązanie wskaźników zrównoważonego rozwoju z planowaniem
    strategicznym
    3.5.1. Polska metodyka tworzenia lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju
  i jej zastosowanie
    3.5.2. Powiązanie wskaźników zrównoważonego rozwoju z celami planowania
  strategicznego
    3.5.3. Pierwsze polskie audyty zrównoważonego rozwoju

  4. Międzynarodowe systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju
  4.1. Ogólna charakterystyka doświadczeń międzynarodowych
  4.2. Wskaźniki ONZ
  4.3. Wskaźniki OECD
  4.4. Wskaźniki Unii Europejskiej
  4.5. Wskaźniki innych instytucji i organizacji międzynarodowych

  5. Narodowe systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju
  5.1. Ogólna charakterystyka doświadczeń narodowych
  5.2. Wskaźniki wybranych krajów Unii Europejskiej
  5.3. Polskie wskaźniki zrównoważonego rozwoju
    5.3.1. Struktura krajowej Agendy 21
    5.3.2. Ogólna struktura zbioru wskaźników
    5.3.3. Krótka lista wskaźników krajowych
    5.3.4. Wartości wybranych wskaźników na tle innych krajów Unii Europejskiej
    5.3.5. Moduł wskaźnikowy w krajowym audycie zrównoważonego rozwoju

  6. Regionalne systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju
  6.1. Ogólna charakterystyka doświadczeń regionalnych
  6.2. Wskaźniki regionalne w Unii Europejskiej
  6.3. Regionalne wskaźniki zrównoważonego rozwoju w Polsce
    6.3.1. Struktura regionalnej Agendy 21
    6.3.2. Ogólna struktura zbioru wskaźników
    6.3.3. Krótka lista wskaźników regionalnych
    6.3.4. Moduł wskaźnikowy w regionalnym audycie zrównoważonego rozwoju

  7. Lokalne systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju
  7.1. Ogólna charakterystyka doświadczeń lokalnych
  7.2. Wskaźniki lokalne w Unii Europejskiej
  7.3. Lokalne wskaźniki zrównoważonego rozwoju w Polsce
    7.3.1. Struktura lokalnej Agendy 21
    7.3.2. Ogólna struktura zbioru wskaźników
    7.3.3. Krótka lista wskaźników lokalnych
    7.3.4. Moduł wskaźnikowy w lokalnym audycie zrównoważonego rozwoju

  8. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w układzie ładów
  8.1. Wskaźniki ładu środowiskowego
    8.1.1. Zasady ładu środowiskowego
    8.1.2. Wskaźniki lokalne, regionalne i krajowe
  8.2. Wskaźniki ładu gospodarczego
    8.2.1. Zasady ładu gospodarczego
    8.2.2. Wskaźniki lokalne, regionalne i krajowe
    8.2.3. Wskaźniki na poziomie podmiotu gospodarczego
  8.3. Wskaźniki ładu społecznego
    8.3.1. Zasady ładu społecznego
    8.3.2. Wskaźniki lokalne, regionalne i krajowe

  Bibliografia

  Indeks rzeczowy
  Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem