+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

Konferencja Naukowa pt. „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem
4-5 listopada 2013 r. Jelenia Góra

Relacja z konferencji (telewizja Dami).

Hasłem przewodnim konferencji było zarządzanie środowiskiem. Przez zarządzanie środowiskiem rozumie się wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do środowiska jako systemu zarządzanego i jego poszczególnych komponentów (powietrza, wody, gleby itp.). Innymi słowy, jest to zarządzanie, którego przedmiotem jest środowisko bądź też zarządzanie użytkowaniem (korzystaniem), ochroną i kształtowaniem środowiska.


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.Nazwa zadania: Organizacja Konferencji Młodych Naukowców "Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem"
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 23 400 zł
Wysokość dofinansowania i forma: 12 400 zł


Współcześnie rozumiane zarządzanie środowiskiem jest pojęciem interdyscyplinarnym integrującym wiele aspektów wśród których do najważniejszych można zaliczyć aspekty: przyrodnicze, prawne, ekonomiczne, techniczne i etyczne, a także aspekty związane z odpowiedzialnym zarządzaniem.
Aspekty przyrodnicze obejmują w szczególności:
 • funkcjonowanie obszarów chronionych w tym w szczególności obszarów Natura 2000,
 • wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • zagrożenia środowiskowe.

  Do aspektów prawnych można zaliczyć:
 • aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ochronę środowiska w procesie inwestycyjnym,
 • planowanie przestrzenne w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • instrumenty prawne zarządzania środowiskiem,
 • organizację systemu zarządzania środowiskiem,
 • dostęp do informacji o środowisku.

  Wśród najważniejszych aspektów ekonomicznych i znajdują się:
 • finansowanie ochrony środowiska,
 • instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem,
 • wycena środowiska przyrodniczego,
 • analiza korzyści i kosztów w ochronie środowiska,

  Techniczne aspekty zarządzania środowiskiem obejmują:
 • inżynierię ochrony środowiska,
 • monitoring środowiska.

  Do etycznych aspektów zaliczyć można:
 • filozoficzne aspekty rozwoju zrównoważonego,
 • etykę środowiskową.

  Odpowiedzialne zarządzanie - jakość sprawność etyka:
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • problemy związane z zarządzaniem personelem,
 • rozwój organizacji – skuteczność i efektywność,
 • społeczna odpowiedzialność organizacji oraz zrównoważony rozwój organizacji,
 • zarządzanie środowiskowe,
 • znormalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, itd.),
 • zarządzanie relacjami z interesariuszami: (klienci, właściciele, pracownicy, kooperanci),
 • dobre oraz złe praktyki w zakresie zarządzania.


 • Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
  Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
  Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem