+ Aktualności
+ Pracownicy Katedry
+ Publikacje
+ Konferencje
+ Specjalność ZJIŚ
+ KN Oikos
+ Przydatne adresy


Pracownicy
+ Kierownik Katedry
+ Adiunkci

dr Zygmunt Bobowski
dr Zygmunt Bobowski

Starszy wykładowca
Zakład zarządzania środowiskiem i metod statystycznych


pokój: H21
tel. 75 38 220
E-mail: zygmunt.bobowski@ue.wroc.pl

dyżur w semestrze zimowym 2015/2016: piątek 11.00-12.00
konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016: czwartek 9.30-10.30, piątek 10.00-11.00

http://www.ue.wroc.plOpis kariery naukowej
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacjeOpis kariery naukowej (rok zatrudnienia, realizowane prace itp.)


Zygmunt Bobowski urodził się 31.01.1951 roku. Studia wyższe ukończył w 1974 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1975 roku pracuje jako nauczyciel akademicki. Stopień doktora uzyskał w 1983 roku na Wydziale Zarządzania i Informatyki. W latach 1990-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze i pełnomocnika Rektora ds. studiów w Wałbrzychu. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze statystyki na studiach stacjonarnych i zaocznych na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych, w tym 40 artykułów i 6 książek oraz skryptów.


Zainteresowania naukowe


Zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wynalazczość i racjonalizacja pracownicza, statystyka euroregionalna, wielowymiarowa analiza porównawcza, wskaźniki ekorozwoju.


Najważniejsze publikacje


 1. Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004. » więcej
 2. Koncepcja wykorzystania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach poziomu ekorozwoju, w: Zeszyt naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem. » więcej
 3. System środowiskowych mierników oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. G. Kobyłko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000. » więcej
 4. Wskaźniki ekorozwoju (współautor), Ekonomia i Środowisko 1999. » więcej
 5. Rola współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województw zachodnich) (współautor), w: Studia regionalne i lokalne. Przemiany polskiej przestrzeni, pod red. G. Gorzelaka, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997.
 6. Statystyka obszarów transgranicznych. Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych (współautor), w: Materiały z konferencji naukowej — Baranowo 25-27.09.1996 r., pod red. J. Paradysza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań 1997.
 7. Environmental Conditions of Jelenia Góra Region and Selected Kinds of Offences (współautor), w: Argumenta Oeconomica 1, Academy of Economics in Wrocław, Wrocław 1995.
 8. Podstawowe problemy statystyki Euroregionu „Nysa”, w: Euroregion „Nysa” — trzy lata doświadczeń, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1994.
 9. Zróżnicowanie województw pod względem poziomu rozwoju wynalazczości pracowniczej (współautor), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 501, Wrocław 1989.
 10. Zmiany poziomu rozwoju wynalazczości pracowniczej w przemyśle w ujęciu gałęziowym (współautor), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 395, Wrocław 1987.
 11. Próba określenia zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa jeleniogórskiego po 10 latach funkcjonowania (współautor), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 369, Wrocław 1987.
 12. Rachunek społeczno-ekonomiczny racjonalności funkcjonowania ZWCH „Chemitex-Celwiskoza” w Kotlinie Jeleniogórskiej (współautor), pod red. A. Ginsberta-Geberta, Jelenia Góra 1986.Do góry | Strona główna | Pracownicy Katedry | Kontakt
Konferencje |   Wybrane publikacje | Specjalność ZJIŚ
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem